Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich:
dr hab. Małgorzata Filipczak, prof.nadzw. UŁ
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A315
tel. 42 635 5918
e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl 

Dziekanat Studiów 3 – go stopnia:
Monika Tomaszewska
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A212
tel. 42 635 5945
e-mail: monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

REKRUTACJA

Celem studiów jest uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki.
Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która:
1. posiada tytuł zawodowy magistra;
2. posiada tytuł zawodowy licencjata/inżyniera albo ukończyła trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
O przyjęciu decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocena dotychczasowych osiągnięć i wyniku studiów oraz opinie przedstawione przez kandydata.
Od kandydatów oczekuje się wiedzy informatycznej i ogólnej wiedzy matematycznej w zakresie uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku informatyka.
Kandydaci na studia mogą ubiegać się o stypendium. W przypadku przyznania uczestnikowi stypendium może on pozostawać w stosunku pracy w swoim dotychczasowym miejscu zatrudnienia.
Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną ŚSD 2017_2018
Zasady Rekrutacji 2017_2018_UŁ
Zasady rekrutacji na Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki 2017_18

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Środowiskowe Studia Doktoranckie rejestrują się w IRK (www.rekrutacja.uni.lodz.pl) oraz składają następujące dokumenty:

 1. podanie z elektronicznego systemu rekrutacji;
 2. podanie (wniosek) o przyjęcie na studia doktoranckie, z deklaracją dotyczącą zamiaru ubiegania się o stypendium (wypełniony elektronicznie);
 3. kserokopię suplementu do dyplomu wraz z oryginałem do wglądu;
 4. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu (tegoroczni absolwenci mogą złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów);
 5. dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy beneficjentów programu „Diamentowy Grant”);
 6. deklaracja mobilności;
 7. oświadczenie o dorobku naukowo-badawczym;
 8. pisemną opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy (prof.) lub stopień naukowy (dr hab.) z dyscypliny, którą zamierza zajmować się kandydat;
 9. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem strony naukowej (można dołączyć publikacje naukowe lub pracę magisterską);
 10. fotografie – 1 szt. o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;
 11. wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2017/2018 (dotyczy tylko kandydatów, którzy będą starali się o przyznanie stypendium doktoranckiego);
 12. wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2017/2018 dla I-go roku studiów (dotyczy tylko kandydatów, którzy będą starali się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowe
 13. wskazane jest, by Kandydat na studia doktoranckie załączył w dokumentacji również:
 • wykaz publikacji wraz z załącznikami (kserokopię publikacji lub zaświadczenia z wydawnictw o przyjęciu publikacji do druku – punktowane są tylko te publikacje, które przeszły pozytywnie proces recenzowania), innych osiągnięć naukowo-badawczych lub twórczych prac zawodowych wraz z wiarygodnymi potwierdzeniami;
 • dodatkowe dokumenty świadczące o uzdolnieniach i predyspozycjach naukowych;
 • certyfikaty z języka obcego;
 • zgodę pracownika naukowego WMiI UŁ na objęcie opieką naukową Kandydata, na studiach doktoranckich w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego;

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/2019:

Elektroniczna rejestracja www.rekrutacja.uni.lodz.pl:
termin od 07.05.2018 r. do 16.09.2018 r.

Składanie dokumentów w formie papierowej:
termin do 18.09.2018 r.
dokumenty można składać osobiście w siedzibie Wydziału MiI UŁ
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Łódź, ul. Banacha 22, pokój A 212
bądź za pośrednictwem poczty na adres:
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
Łódź 90 – 238, ul. Banacha 22, pokój A 212
„Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki – REKRUTACJA 2017/2018”
dokumenty wysłane pocztą muszą zostać dostarczone do 18.09.2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna:
termin 27.09.2018 r ., godz. 10.15, sala D 103
miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia obowiązujący od 2013/2014
Program kształcenia_DDI
Program kształcenia_DDI_Załącznik

Program kształcenia obowiązujący od 2014/2015
Program kształcenia_DDIEGZAMIN KWALIFIKACYJNY PO I ROKU ŚSD (Informatyka)

Zasady przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego
W roku akademickim 2016/2017 dla Doktorantów ŚSD egzamin po I-wszym roku odbędzie się w terminie:
20.09.2017 r., godz. 13.00, sala D 103
Koncepcję w wersji papierowej proszę dostarczyć do Dziekanatu do 13.09.2017 r.REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin studiów doktoranckich – obowiązuje od 01.10.2015 r.
Regulamin studiów doktoranckichSPRAWOZDANIE DOKTORANTA

Sprawozdanie doktorantaSTYPENDIA

 • Stypendium doktoranckie

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 2017_2018 dla 1 rok studiów
(wniosek jest składany razem z dokumentami na studia doktoranckie)
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 2017_2018 wyższe lata

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2017/2018:
Zarządzenie Rektora UŁ nr 131 z dn_30.06.17
Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018:
Zarządzenie Rektora UŁ nr 89 z dn_04.04.17

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich dla WMiI UŁ

Oświadczenie do stypendiów dotyczące dorobku naukowo-badawczego

 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

WNIOSEK – dotacja projakościowa 2017/2018 dla 1 rok studiów
(wniosek jest składany razem z dokumentami na studia doktoranckie)
WNIOSEK – dotacja projakościowa 2017/2018 wyższe lata

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2017/2018:
Zarządzenie Rektora nr 132 z dn_30.06.17
REGULAMIN przyznawania dla doktorantów dotacji podmiotowej w UŁ

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2017/2018:
Zarządzenie Rektora UŁ nr 88 z dn_03.04.17
Szczegółowe kryteria przyznawania dotacji projakościowej UŁ
Szczegółowe kryteria przyznawania z dotacji projakościowej WMiI UŁ

Oświadczenie do stypendiów dotyczące dorobku naukowo-badawczego

 • Stypendium dla najlepszego Doktoranta

COS – informacje na temat stypendium dla najlepszych Doktorantów
sposób składania wniosku

 • Stypendium Ministra NiSW za wybitne osiągnięcia naukowe

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

 • Stypendium doktorskie dla osób, którym wszczęto przewód doktorski

rozporządzenie MNiSW z dn_19.07.11
zarządzenie Rektora UŁ nr 61 z dn_19.04.12
zarządzenie Rektora UŁ nr 61 z dn_03.03.16
Wniosek o przyznanie/przedłużenie

 • Świadczenia pomocy materialnej

stypendium socjalne
zapomoga
stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Studia prowadzone przez
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
przy udziale:
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki