do 08.10.2020 – zgłoszenia do konkursu w ramach nowego Programu MNiSW pn. “Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Sz. Państwo,

zgłoszenia do akceptacji Pani Dziekan na naszym Wydziale bardzo proszę przesyłać do dn. 08.10.2020 r. (czwartek) na adres mailowy: ewa.chmura@wmii.uni.lodz.pl. Wstępnej weryfikacji otrzymanych wniosków dokona Pani Prodziekan dr M. Bartkiewicz. O jej wynikach i decyzji, które wnioski uzyskają zgodę Pani Dziekan poinformuję Państwa mailowo. W razie pytań proszę o kontakt ze mną lub bezpośrednio z centralą z p. R. Olender-Bartosik (dane kontaktowe poniżej w treści komunikatu z Centrum Nauki UŁ).

W załączeniu:

Link do strony z informacjami o konkursie

Komunikat o ustanowieniu programu pn. Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Załącznik: Zgoda Dziekana

Komunikat z Centrum Nauki UŁ:

Szanowni Państwo,

Informuję o uruchomionym naborze do nowego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. obejmuje działalność jednego koła naukowego;
 4. obejmuje co najmniej jedno z działań wskazanych powyżej (przedmiot programu).
 5. wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 tys. zł.

Uczelnia może złożyć nie więcej niż:

 1. 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
 2. 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Nabór wniosków trwa od 12 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków, osoby zainteresowane, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl do 12 października 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie uzyskanej zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego według załączonego wzoru. W przypadku większej niż dopuszczalna liczby zgłoszeń, ostateczną decyzję o tym, które wnioski zostaną złożone, podejmie prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Prodziekan ds. Nauki UŁ.

Z poważaniem,

Renata Olender-Bartosik

Centrum Nauki UŁ

T: 42 635 41 68

E: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl

W: centrumnauki.uni.lodz.pl

 

Sekretariat WMiI UŁ, 29.09.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.