do 16.03.2020 r. – nabór wniosków do programu LIDER

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwającym naborze wniosków do programu LIDER. Wnioski można składać do 16.03.2020 r.

Poniżej informacja o konkursie:

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do:

– osób które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,

– osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie zatrudnionych w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

osób posiadających stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie zatrudnionych w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust.
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

które:

są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

dotychczas nie pełniły roli kierownika projektu w programie LIDER,

pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

 

W skład Zespołu badawczego mogą wchodzić osoby, które w roku złożenia Wniosku nie ukończyły więcej niż 35 lat.

W stosunku do Kierownika Projektu nie ma ograniczenia dotyczącego wieku.

Okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Jednym z warunków przyznania Środków finansowych na wykonanie Projektu jest przedłożenie przez Jednostkę oświadczenia, że zatrudni ona Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz członków Zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji Projektu.

Uwaga: wśród dokumentów, które należy załączyć do wniosku jest skan co najmniej jednego listu intencyjnego od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji Projektu, określającego zakres przyszłych działań lub umów oraz zarys planów dotyczących praktycznego zastosowania wyników Projektu (w języku polskim, bądź w wersji obcojęzycznej wraz z tłumaczeniem – może być własne – na język polski).

Termin naboru wniosków: 16.01.2020 r. – 16.03.2020 r.

Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34381&L=442

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać  w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem 42 635 41 71 (Dominika Rostocka) lub pod numerem 42 635 41 68 (Renata Olender-Bartosik oraz Małgorzata Mstowska)

 

Centrum Nauki UŁ

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.