do 18.03.2019 r. – Nabór wniosków do konkursu LIDER dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  po raz dziesiąty ogłosiło nabór wniosków w ramach programu Lider. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,

posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dniu złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,

są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

dotychczas nie pełniły roli kierownika projektu w programie LIDER,

pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

 

Okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy.

 

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie Projektu jest przedłożenie przez Jednostkę oświadczenia, że zatrudni ona Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz członków Zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji Projektu.

Uwaga: wśród dokumentów, które należy załączyć do wniosku jest skan co najmniej jednego listu intencyjnego od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji Projektu, określającego zakres przyszłych działań lub umów oraz zarys planów dotyczących praktycznego zastosowania wyników Projektu (w języku polskim, bądź w wersji obcojęzycznej wraz z tłumaczeniem – może być własne – na język polski)

Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać  w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem 42 635 41 71 (Dominika Rostocka) lub pod numerem 42 635 41 68 (Renata Olender-Bartosik oraz Małgorzata Mstowska)

 

Źródło informacji:

Dominika Rostocka

Centrum Nauki UŁ

dominika.rostocka@uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.