do 31.01.2021 – składanie wniosków o nagrody PTM za 2019 rok

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za rok 2019 w następujących kategoriach:

  • Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych.
    Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone po dniu 31.12.2014 roku. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku ponowienia kandydatury z dwóch poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody;
  • Nagroda główna PTM im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji  matematycznej, popularyzacji i historii matematyki . Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje (podręczniki, książki popularne), a także działalność nauczycielska, redakcyjna  lub organizacyjna;
  • Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki.
    Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone albo wdrożenia metod matematycznych przekazane do praktycznego wykorzystania nie wcześniej niż w roku 2015 lub też całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki;
  • Nagroda PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
    Nagroda może być przyznana osobom spełniającym warunki określone w par 4 ust. 2 Zasad przeprowadzania konkursów o nagrody PTM. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje, które ukazały się już w druku lub prace, które zostały przyjęte do publikacji do końca roku 2020 (należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do publikacji).

Szczegółowe regulaminy konkursów są zamieszczone w zakładce NAGRODY I KONKURSY.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać do dnia 31 stycznia 2021 roku za pomocą formularzy on-line znajdujących się na portalu www.ptm.org.pl, do których linki są umieszczone odpowiednio w zakładkach:

NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM/NAGRODA GŁÓWNA PTM IM. STEFANA BANACHA,

NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM/NAGRODA GŁÓWNA PTM IM. SAMUELA DICKSTEINA,

NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM/NAGRODA GŁÓWNA PTM IM. HUGONA STEINHAUSA,

NAGRODY I KONKURSY/NAGRODA DLA MŁODYCH MATEMATYKÓW.

Po złożeniu on-line wypełniony, wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

Egzemplarze publikacji niedostępnych elektronicznie (np. książek) i kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie pracy do publikacji również należy nadesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres.

Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w kwietniu 2021 roku.

Sekretariat WMiI UŁ, MM, 06.12.2020

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.