Dokumenty wymagane do Egzaminu Dyplomowego

Do Dziekanatu Student składa:

(w terminie 7 dni roboczych przed wyznaczą datą egzaminu licencjackiego/magisterskiego)

 

Dla Studentów kończących program studiów egzaminem i pracą dyplomową:

 • Pracę dyplomową w wersji papierowej (drukowaną obustronnie i obłożoną w cienką oprawę).
 • Pracę dyplomową w wersji elektronicznej w formacie pdf w jednym pliku o nazwie: 1100- LIC/ MGR/ INZ- M/ I/ AD- nr indeksu np. 1100-LIC-M-111111 lub 1100-MGR-I-222222 na podpisanej płycie ( imię, nazwisko, nr. indeksu, w papierowej okładce) trwale dołączonej do pracy w formie papierowej).
 • Podanie o dopuszczenie do obrony, wymagane oświadczenia, wniosek o wydanie dyplomu i suplementu;

 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 04.04.2011r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ:
nr 477 z dnia 23.04.2012r.;
nr 159 z dnia 22.04.2013r.;nr 343 z dnia 28.04.2014 r.
nr 607 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

X. EGZAMIN DYPLOMOWY (MAGISTERSKI, LICENCJACKI LUB INŻYNIERSKI). ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 50

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  a) uzyskanie zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk oraz wymaganej w tokustudiów liczby punktów ECTS,
  b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej albo decyzja Dziekana odopuszczeniu po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w § 49 ust. 2.
 2. Egzamin dyplomowy, z zastrzeżeniem ust. 3, odbywa się przed komisją, której przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzą kierującypracą oraz recenzent pracy.
 3. Jeżeli praca licencjacka/inżynierska przedstawiona została w innej formie niż pisemna egzamindyplomowy odbywa się przed komisją, której przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzą kierujący pracą oraz specjalista z tej samej lub pokrewnej specjalności posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej (streszczenia) w dziekanacie.
 5. Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego ustala Rada Wydziału.
 6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Rada Wydziału może ustalić inną formę egzaminu licencjackiego/inżynierskiego.
 7. Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje się oceny określone w § 34 ust. 2.
 8. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji.

§ 51

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 1 miesiąca i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan wydaje decyzję o:

a) (skreślony),

           b) skreśleniu z listy studentów.

§ 52

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Podstawę obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowią: a) średnia ocen, o której mowa w § 34 ust. 4-6,
  1. b) średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej,
  2. c) ocena z egzaminu dyplomowego.

Wynik studiów stanowi suma 0,6 średniej wymienionej w pkt a) oraz 0,2 ocen wymienionych w punkcie b) i 0,2 oceny           wymienionej w punkcie c).

3. W przypadku określonym w § 50 ust. 3 wynik studiów stanowi suma 0,6 średniej wymienionej w punkcie a) oraz 0,4 oceny wymienionej w punkcie c).

4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: – do 3,25 – dostateczny (3);

– 3,26 – 3,60 – dostateczny plus (3,5);

– 3,61 – 4,10 – dobry (4);

– 4,11 – 4,60 – dobry plus (4,5);

– 4,61 i powyżej – bardzo dobry (5). 

5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4, o pół stopnia (0,5) studentowi, który nie powtarzał semestru/roku, wyróżniał się w trakcie studiów oraz otrzymał bardzo dobre oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego albo z egzaminu dyplomowego, jeżeli program studiów nie przewiduje przygotowania pracy licencjackiej/inżynierskiej.

6. Na wspólny wniosek studenta i kierującego pracą, może zostać zorganizowany otwarty egzamin dyplomowy. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony do Dziekana na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem. Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów dyplomowych uchwala Rada Wydziału, z tym, że ogłoszenie informacji o terminie i miejscu takiego egzaminu na stronie internetowej wydziału powinno nastąpić na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 53

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu i suplementu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni potwierdzone kartą obiegową. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.