Ważność legitymacji studenckich w czerwonej strefie. Informacja z MNiSW z dn. 26.10.2020 r. / Validity of student cards in the red zone. Information from the Ministry of Science and Higher Education on October 26, 2020

Szanowni Państwo,

zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

Okres zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – aktualne w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835).

 Zgodnie z powyższym ważne pozostają legitymacje studenckie, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na dzień 30 września 2020 r.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa studentów w Uniwersytecie w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckich.

Sekretariat WMiI UŁ (na podst. informacji z MNiSW), 26.10.2020

*

Validity of student cards in the red zone. Information from the Ministry of Science and Higher Education on October 26, 2020
Ladies and Gentlemen,
In accordance with Art. 51b paragraph. 4 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2020, item 85, as amended) – student ID cards are valid, without necessity to confirm them during the limitation or suspension period the functioning of the university and for 60 days after its completion.
The period of suspension or limitation of the operations of universities results from generally applicable law – the current regulation of the Minister of Science and Higher Education of October 16, 2020 on the temporary limitation of the operation of certain entities of the higher education and science in connection with prevention, counteraction and combating COVID-19 (Journal of Laws item 1835).
In accordance with the above, student ID cards are valid, the validity of which under the above-mentioned the provisions of the act were to expire on November 29 this year, i.e. 60 days after the end of the previous limitation period for the functioning of universities set for September 30, 2020.
Therefore, there is no need for students to appear in person at the University to extend the validity of student cards.
Secretariat of WMiI UŁ (based on information from the Ministry of Science and Higher Education), 27/10/2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.