do 11.10.2019 r. – wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców zgodnie z wytycznymi należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ do dn. 11 października 2019 r.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) – w załączeniu.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej.

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
  • wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

Szczegółowe informacje dostępne są w linku:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.