Informacja o organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Drodzy Studenci,

w związku z licznymi zapytaniami i prośbami dotyczącymi organizacji pracy na WMiI w semestrze zimowym roku 2021/22, powtarzam poprzednią informację, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rektora UŁ rozpoczynamy pracę w sposób bezpośredni. Zdaję sobie sprawę z tego, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna powoduje wiele problemów. Postaramy się podchodzić z wyrozumiałością do opóźnionych przyjazdów studentów do Łodzi ze względu na problemy wizowe, ale zajęcia będą prowadzone, poza nielicznymi wyjątkami, w sposób tradycyjny tak długo, jak na to pozwolą odgórne przepisy.

Dear Students,

in connection with numerous inquiries and requests regarding the organization of work at WMiI in the winter semester of the year 2021/22, I repeat the previous information that, in accordance with the recommendations of the Ministry of Education and Science and the Rector of the University of Lodz, we start work in a direct manner. I realize that the dynamically changing pandemic situation causes many problems. We will try to be understanding to the delayed arrival of students in Lodz due to visa problems, but classes will be conducted, with few exceptions, in the traditional way as long as the regulations allow.

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.