Kierunki zamawiane

MATEMATYKA i INFORMATYKA
na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ
Kierunek zamawiany jako jedyny w Łodzi !!

logo_zamawiane.jpg

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ realizuje :.

Od roku 2008/2009: Projekt “Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” – pilotaż” w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Szkolnictwo wyższe i nauka”, Poddziałanie 4.1.2. “Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Projektem tym objęci są studenci studiów I stopnia na kierunku Matematyka na specjalności Matematyka Finansowa i Aktuarialna (MAFiA) oraz Analiza Finansowa (AF) rozpoczynających studia w roku 2008/2009.

Od roku 2009/2010: Projekt “Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki” w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Szkolnictwo wyższe i nauka”, Poddziałanie 4.1.2. “Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Projektem tym objęci są studenci studiów I i II stopnia na kierunku Matematyka i Informatyka na wszystkich specjalnościach rozpoczynających studia w roku 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

Projekty te współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podejmowane działania w ramach projektów:
– przeprowadzanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszego roku objętych projektem
– podnoszenie atrakcyjności kształcenia poprzez podjęcie działań wzbogacających formy procesu dydaktycznego: kursy specjalistyczne, wykłady wybitnych specjalistów, wyjazdy na obozy naukowe, konferencje, szkolenia i inne formy wsparcia

W Łodzi na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ można studiować kierunek Matematyka i Informatyka w ramach Kierunków Zamawianych.