Od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w okresie od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. można składać wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona (Pełnomocnictwa Pani Rektor dla Państwa Dziekanów w zakresie składania wniosków były wydane i wysłane Państwu przez dział Prawno-Organizacyjny w październiku ubiegłego roku – są ważne do 31 sierpnia 2024 r.; pełnomocnictwo musi był załączone do wniosku zgodnie z wytycznymi)wyłącznie przez system ZSUN/OSF.

Moduł „Wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r. o godz. 8:00.

Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów w systemie ZSUN/OSF, wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022 oraz szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku, w tym dane dotyczące osiągnięć i załączniki, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku w OSF są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

 

Przypominamy, że kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

– art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) oraz

– rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725),

– rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637).

 

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

– jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

– posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny albo licencjata, inżyniera albo równorzędny – jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.