Organizacja zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w semestrze zimowym 2021/2022. Organization of classes at the Faculty of Mathematics and Computer Science in the winter semester 2021/2022.

W związku z koniecznością zachowania reżimów sanitarnych a jednocześnie zaleceniem władz UŁ o prowadzeniu zajęć w sposób bezpośredni tam, gdzie jest to możliwe informuję, że do końca roku kalendarzowego 2021, o ile nie zwiększą się obostrzenia sanitarne, zajęcia na WMiI będą odbywały się w następujący sposób:
  • na studiach stacjonarnych I i II stopnia 
  • na kierunkach informatyka i analiza danych w sposób całkowicie zdalny;
  • na kierunku matematyka w sposób stacjonarny za wyjątkiem przedmiotów: sukces na rynku pracy, mikroekonomia, ochrona własności intelektualnej;
  • na kierunku Computer Science w sposób zdalny za wyjątkiem zajęć na studiach I stopnia: Algebra and Number Theory (tutorial), Logic with Elements of Set Theory (tutorial), Introduction to Computer Science (tutorial), na studiach II stopnia: Analysis of Scientific Texts  (tutorial), Artificial Intelligence (lectures), Algorithmic Techniques  (lectures), Modelling and Simulation (lectures), Programming Web Services (lectures).
  • na studiach niestacjonarnych 3 zjazdy odbędą się w sposób bezpośredni, pozostałe zajęcia w sposób zdalny.
Informacja nie obejmuje zajęć wychowania fizycznego.
I would like to kindly inform you that due to the necessity to maintain sanitary regimes and at the same time the UL authorities’ recommendation to conduct classes in a direct manner, where possible, I would like to inform you that by the end of the 2021 calendar year, unless sanitary restrictions increase, classes at the faculty of mathematics and Computer Science will be held as follows:
  • 1st and 2nd degree full-time studies
  • – in the fields of Informatics and Data Analysis – completely remotely
  • – in the field of mathematics in a stationary manner, except subjects: sukces na rynku pracy, mikroekonomia, ochrona własności intelektualnej
  • – in the field of Computer Science remotely, with the exception of first-cycle studies: Algebra and Number Theory (tutorial), Logic with Elements of Set Theory (tutorial), Introduction to Computer Science (tutorial), na studiach II stopnia: Analysis of Scientific Texts  (tutorial), Artificial Intelligence (lectures), Algorithmic Techniques  (lectures), Modelling and Simulation (lectures), Programming Web Services (lectures).
  • in part-time studies, 3 sessions will be held directly, other classes will be held remotely.
The information does not include physical education classes.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.