Pisemne zaliczenie seminarium

Wytyczne dotyczące procesu dyplomowania obowiązujące na WMiI UŁ od roku akademickiego 2020/21 wprowadzone w dniu 1 lipca 2020 roku mocą Uchwały nr 216 (będącej aktualizacją Uchwały nr 173 z dn. 12 czerwca 2019 r.) Rady WMiI UŁ szczegółowo określają zarówno formę przedmiotów przygotowujących do egzaminu dyplomowego, jak i warunki konieczne ich zaliczenia.

Począwszy od roku akademickiego 2019/20, organizowane są sprawdziany – Pisemne Zaliczenie Seminarium, których wynik jest integralną częścią oceny końcowej z przedmiotu przygotowującego do przyszłego egzaminu dyplomowego. Koncepcja i forma sprawdzianu oraz kryteria jego oceny ustalone zostały przez Komisję ds. Dyplomowania w porozumieniu z prodziekanem ds. studentów i kształcenia.

W roku akademickim 2021/22 pisemne zaliczenie seminarium przeprowadzone będzie na studiach pierwszego i drugiego stopnia zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych w ramach zaliczenia przedmiotu będącego formą seminarium przygotowującego do egzaminu magisterskiego, inżynierskiego oraz licencjackiego.

Zakres materiału pisemnego zaliczenia seminarium obejmuje zagadnienia na egzamin licencjacki wspólne dla wszystkich specjalności studiów pierwszego stopnia na kierunkach Matematyka i Informatyka dla studiów drugiego stopnia oraz ten sam ograniczony do zagadnień realizowanych w pierwszych dwóch latach studiów w przypadku pisemnego zaliczenia seminarium licencjackiego na studiach pierwszego stopnia. Podobnie, dla kierunku Analiza Danych, obowiązującym zakresem ustanowiono zakres materiału równoważny z tematyką zawartą na liście zagadnień na egzamin inżynierski.

Test Pisemne Zaliczenie Seminarium jest testem wielokrotnego wyboru. Składa się z 25 zadań zamkniętych z trzema możliwymi rozwiązaniami do wyboru. W każdym zadaniu należy udzielić odpowiedzi na trzy pytania wybierając tak albo nie. Za każdą trafną odpowiedź w zadaniu student może uzyskać 1 punkt. Za bezbłędne rozwiązanie całego zadania dodawany jest 1 dodatkowy punkt. Zatem można otrzymać łącznie 4 punkty z pojedynczego zadania (za udzielenie wszystkich poprawnych odpowiedzi). Zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji ds. Dyplomowania próg punktów niezbędnych do zaliczenia testu wynosi 50 co stanowi 50% wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Test trwa 60 minut.

 

Pisemne Zaliczenie Seminarium w roku akademickim 2021/2022:

Test zostanie przeprowadzony na platformie Moodle zdalnie (online) albo w pracowni informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki w zależności od kierunku studiów.

 

Terminy Pisemnego Zaliczenia Seminarium:
,

Analiza Danych (studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne): 9 czerwca, godz. 10:00, sale C203 i C215

Analiza Danych (studia I stopnia, niestacjonarne): 11 czerwca, godz. 9:00, zdalnie

 

Analiza Danych (studia inżynierskie, stacjonarne): 14 stycznia, godz. 10:00, zdalnie

Analiza Danych (studia II stopnia, stacjonarne): 14 stycznia, godz. 10:00, zdalnie

Analiza Danych (studia inżynierskie, niestacjonarne): 15 stycznia, godz. 13:45, zdalnie

 

Matematyka (studia I stopnia, stacjonarne): 10 stycznia, godz. 14:15, sala C101

Matematyka (studia II stopnia, stacjonarne): 10 stycznia, godz. 14:15, sala C215

Matematyka (studia II stopnia, niestacjonarne): 16 stycznia, godz. 15:30, sale C107 i C203

 

Informatyka (studia I stopnia, stacjonarne): 17 stycznia, godz. 10:00, zdalnie

Informatyka (studia II stopnia, stacjonarne): 19 stycznia, godz. 16:45, sale C215 i C203

Informatyka (studia I stopnia, niestacjonarne): 15 stycznia, godz. 10:00, zdalnie

Informatyka (studia II stopnia, niestacjonarne): 16 stycznia, godz. 11:30, sale C203, C215, C107

 

Computer Science (studia I stopnia, stacjonarne): 17 stycznia, godz. 12:15, zdalnie

Computer Science (studia II stopnia, stacjonarne): 18 stycznia, godz. 10:15, zdalnie

 

Matematyka (Drugi termin): 16 lutego, godz. 10:00, zdalnie

Informatyka, Computer Science (Drugi termin): 18 lutego, godz. 18:00, zdalnie

 

Za organizację zaliczenia odpowiedzialne są powołane w tym celu zespoły, które odpowiadają za stronę techniczną oraz za przeprowadzenie i sprawdzenie zaliczenia.

Poniżej zamieszczamy przykładowe testy z poprzednich lat: