Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Aktualne Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.
Treść zarządzenia dostępna jest tutaj… 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami.

1.    Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów UŁ są:
a)    stypendium socjalne,
b)    zapomoga,
c)    stypendium rektora dla najlepszych studentów,
d)    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
e)    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2.    Świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów UŁ są:
a)    stypendium socjalne,
b)    zapomoga,
c)    stypendium dla najlepszych doktorantów,
d)    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
e)    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Obowiązujące stawki świadczeń pomocy materialnej  – załącznik nr 9

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej – zał. nr. 7

Informacje o miejscu składania wniosków w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

Może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Szczegółowe informacje podane są w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UŁ

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 20 PAŹDZIERNIKA W ODPOWIEDNIM DLA MIEJSCA ODBYWANIA STUDIÓW DZIEKANACIE .

Do pobrania:

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów – zał nr 5

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku I stopnia lub jednolitych magisterskiego – zał nr 5a

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW – szczegółowe informacje podane są w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UŁ

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 20 PAŹDZIERNIKA W ODPOWIEDNIM DLA MIEJSCA ODBYWANIA STUDIÓW DZIEKANACIE – Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, pok. A 212 (p. Małgorzata Kozioł)

Do pobrania:

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów  – zał nr. 6

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW – szczegółowe informacje podane są w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UŁ

Do pobrania:

Wniosek o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych –  zał. nr 3

Wniosek o zapomogę – zał. nr. 4