Proces dyplomowania

Czynności związane z egzaminem dyplomowym w okresie epidemii COVID-19 :

  1. Instrukcja dla opiekuna pracy- promotora
  2. Instrukcja dla studenta
  3. Instrukcja dla dziekanatu

 

Dokumenty wymagane do Egzaminu Dyplomowego

Dokumenty wymagane po obronie obowiązujące od 15.06.2021 dla:

Absolwentów studiów I-ego stopnia _licencjat/inżynier

Absolwentów studiów II-ego stopnia_magister 

Wymagania obowiązujące od 1.10.20219 do 14.06.2021

Dokumenty wymagane po obronie po 1.10.2019 r

 

APD- Archiwum Prac Dyplomowych- INSTRUKCJE

Komunikat Dziekana WMiI w sprawie zatwierdzania tematów prac dyplomowych od roku akad. 2020/2021

Praca dyplomowa – wymogi:

– Ogólne wymogi dotyczące prac dyplomowych

–  Strona tytułowa,

– Regulamin studiów – praca dyplomowa ( Rozdział IX)

 

Tworzenie i ocena pracy 

Praca dyplomowa pisana jest pod kierunkiem opiekuna pracy (promotora), dla pracy licencjackiej jest to osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, dla pracy magisterskiej, osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Praca magisterska może powstawać pod opieką pracownika, ze stopniem naukowym doktora, ale tylko po  zaakceptowaniu opiekuna i tematu pracy przez Radę Wydziału. Student przygotowujący pracę konsultuje ją i przedstawia jej częściowe wyniki w trakcie seminarium dyplomowego, na którym są one poddane dyskusji i recenzowane przez opiekuna. Po ukończeniu pracy i przedstawieniu jej w formie pisemnej jest ona oceniania niezależnie przez kierującego pracą oraz recenzenta. Jeśli recenzent oceni pracę negatywnie, to wówczas o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.

 

Końcowa kontrola samodzielności pisania pracy

Podstawowym narzędziem sprawdzania oryginalności prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) jest Jednolity System Antyplagiatowy- JSA.
System ten sprawdza podobieństwo prac do materiałów znajdujących się w zasobach  internetowych oraz do tekstów umieszczonych  w dostępnych bazach. Należy podkreślić, iż JSA sprawdza i generuje raporty dotyczące zapożyczeń i podobieństwa analizowanych prac, ale wyniki jego działania spełniają jedynie rolę pomocniczą, wspomagając  promotora w procesie analizy oryginalności pracy.  System ten nie wydaje ostatecznej opinii czy autor popełnił plagiat czy też nie. Decyzja ta należy zawsze do promotora. Szczegółowe informacje dotyczące systemu i analizy generowanych wyników
można znaleźć na stronie: https://antyplagiat.uni.lodz.pl.