Proces dyplomowania

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym procesu dyplomowania na Wydziale Matematyki i Informatyki jest Uchwała. RW nr 216 w sp. wytycznych dotyczących procesu dyplomowania oraz Regulamin Studiów W Uniwersytecie Łódzkim przyjęty uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.

Kryteria merytoryczne, dydaktyczne i formalne pracy dyplomowej

 • Pracą dyplomową jest kończąca studia praca magisterska, praca licencjacka lub inżynierska. Pracę licencjacką/inżynierską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. Pracę magisterską na jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Do kierowania pracą magisterską Dziekan może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora a także specjalistę spoza UŁ posiadającego stopień naukowy – po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału (Regulamin Studiów, paragraf 52-55).
 • Praca dyplomowa będąca pracą inżynierską powinna zawierać samodzielne opracowanie praktycznego problemu i może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego.
 • Praca dyplomowa będąca projektem informatycznym powinna być opatrzona dokładnym opisem stanowiącym dokumentację projektową.
 • We wstępie pracy dyplomowej powinien znaleźć się opis wkładu własnego studenta w uzyskanie przedstawianych wyników a także informacje o podstawowych źródłach, na podstawie których student przygotował pracę.
 • Fragmenty pracy cytowane z innych źródeł powinny zostać opatrzone dokładnymi danymi bibliograficznymi.
 • Student przygotowując pracę magisterską powinien korzystać również z publikacji obcojęzycznych.
 • Temat pracy dyplomowej powinien zostać zgłoszony do akceptacji przez Komisję do spraw dyplomowania najpóźniej w pierwszym miesiącu ostatniego semestru studiów.
 • Strona tytułowa pracy powinna być zgodna ze wzorcem: Strona tytułowa
 • Pracę dyplomową można (co jest zalecane) wykonać korzystając z gotowego szablonu przygotowanego w LaTeX-u. Instrukcja dotycząca edycji zawarta jest w pliku źródłowym.

Recenzja pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej powinna zawierać

 • opis treści pracy ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego studenta w uzyskanie przedstawianych w pracy wyników,
 • informacje o zgodności treści pracy z tematem pracy oraz z treściami i efektami kształcenia odpowiadającymi danemu kierunkowi studiów,
 • ocenę merytoryczną przedstawionych wyników,
 • informacje czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu,
 • charakterystykę doboru i wykorzystania źródeł,
 • ocenę układu pracy, struktury podziału treści, kompletności tez,
 • ocenę formalnej strony pracy (poprawności języka, opanowania techniki pisania pracy, spisu treści, odsyłaczy),
 • ocenę ogólną pracy,

Recenzje pracy są jawne i umieszcza się je w systemie APD – z wyłączeniem przypadku, gdy recenzje dotyczą prac zawierających informacje podlegające ochronie informacji niejawnych (Ustawa 2.0 Art. 347 p.2.)

Egzamin dyplomowy

 • Pytania egzaminacyjne powinny dotyczyć pracy dyplomowej oraz zagadnień związanych zarówno ze studiowaną specjalnością jak i problemów ogólnych, związanych ze studiowanym kierunkiem.
 • Odpowiedź dyplomanta na każde pytanie musi zostać oceniona przez egzaminatorów, a ocena z egzaminu dyplomowego obliczana jest przy pomocy średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych pytań według zasad opisanych w Regulaminie Studiów ( Rozdział X).
 • Ocena z pracy obliczana jest przy pomocy średniej arytmetycznej z ocen, jakie wystawili recenzent i promotor w recenzjach według zasad opisanych w Regulaminie Studiów (Rozdział X).
 • Warunkiem koniecznym uzyskania przez studenta oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie przez niego oceny pozytywnej z odpowiedzi na każde z pytań cząstkowych.

Obowiązki osób zaangażowanych w proces dyplomowania

 • Prowadzący przedmioty Seminarium (I i II semestr) lub Projekt dyplomowy zasięga opinii Promotora pracy przy zaliczeniu seminarium.
 • Recenzenta pracy wyznacza, w porozumieniu z Promotorem pracy, Kierownik Jednostki, w której powstaje praca dyplomowa, przy czym promotor lub recenzent pracy magisterskiej powinien posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Zasady postępowania w innych przypadkach precyzuje Regulamin Studiów.
 • Student wprowadza pracę dyplomową do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych), a po jej ostatecznym zatwierdzeniu postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Należy pamiętać, że prac dyplomowych tworzonych we współpracy z firmami nie wolno umieszczać w APD jeśli zawierają informacje podlegające ochronie informacji niejawnych (Ustawa 2.0 Art. 347 p.2.)
 • Promotor zobowiązany jest do kontroli samodzielności tworzenia prac dyplomowych za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – JSA.
 • Pozostałe obowiązki Promotora i Recenzenta określa Regulamin Studiów – Rozdział IX.

Dodatkowe informacje

 

Czynności związane z egzaminem dyplomowym w okresie epidemii COVID-19 :

 1. Instrukcja dla opiekuna pracy- promotora
 2. Instrukcja dla studenta
 3. Instrukcja dla dziekanatu

Dokumenty wymagane do Egzaminu Dyplomowego:

Dokumenty wymagane do Egzaminu Dyplomowego

 

Dokumenty wymagane po obronie obowiązujące od 15.06.2021 dla:

Absolwentów studiów I-ego stopnia _licencjat/inżynier

Absolwentów studiów II-ego stopnia_magister 

 

Wymagania obowiązujące od 1.10.2019 do 14.06.2021

Dokumenty wymagane po obronie po 1.10.2019 r