Przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru

Informacje:

  1. Zgodnie z programem studiów student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów do wyboru. Programy studiów dostępne są w zakładce Studia/Programy studiów.
  2. Student dokonuje wyboru przedmiotów spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.
  3. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują zapisu na wybrane przedmioty poprzez własne konto w systemie UsosWEB, zakładka Rejestracja.
  4. Należy wybrać przedmioty za określoną w programie liczbę punktów ECTS. Wybór przedmiotów za większą liczbę punktów ECTS, bez zgody Dziekana, powoduje naliczanie OPŁAT za dodatkowe przedmioty, w kwotach zgodnych z zarządzeniem Rektora. Dopuszczalne jest zwiększenie liczby punktów ECTS co najwyżej o 2 ECTS, chyba, że wśród wybranych przedmiotów znajduje się przedmiot za 2ECTS.
  5. Dany przedmiot może zostać wybrany tylko jeden raz w ciągu całego toku studiów (I i II stopień).
  6. Decyzję o uruchomieniu zajęć z określonego przedmiotu podejmuje Dziekan.
  7. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na danym kierunku podczas drugiej rejestracji.
  8. Zapis na dany przedmiot jest wiążący i stanowi zobowiązanie do jego uczestniczenia i zaliczenia. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.


Lista przedmiotów do wyboru na rok akademicki 2021/22 – zaktualizowana dn. 3.09.2021

Rejestracja od godz. 08:00 dn. 22.05.2021 do godz. 14:00 dn. 28.05.2021. – rejestracja zakończona.

Studenci, którzy nie zarejestrowali się na przedmioty do wyboru, proszeni są o kontakt mailowy: plan@wmii.uni.lodz.pl

W zwiazku z pytaniami uprzejmie informujemy, że w niektórych przypadkach w ofercie dla danego kierunku poza rejestracjami na ten kierunek, niektóre przedmioty są w rejestracjach wspólnych dla różnych kierunków studiów. Informacje naniesiono w ofertach / In connection with the questions, we kindly inform you that in some cases in the proposal for a given field, apart from registration for this field, some subjects are in the registration common for different fields of study. The information was included in the offers.

Studia stacjonarne I stopnia

Informatyka –  oferta; wytyczne

Computer Science BSc – information; proposal

Matematyka – oferta; wytyczne

Analiza danych (studia licencjackie i inżynierskie) – oferta; wytyczne

Studia stacjonarne II stopnia

Informatyka – oferta; wytyczne

Computer Science MSc – information; proposal

Matematyka –  oferta; wytyczne

Analiza danych – oferta – rejestracja przedłużona do 04.06.2021  ; wytyczne; (oferta1)

 

 


Listy przedmiotów do wyboru 2020/21

Studia stacjonarne I stopnia

Informatyka (pdf)
Informatyka
(xlsx) – linki do USOSweb

Computer Science BSc (pdf)
Computer Science BSc (xlsx) – link to USOSweb

Matematyka (pdf)
Matematyka (xlsx) – linki do USOSweb

Analiza danych (pdf)
Analiza danych (xlsx) – linki do USOSweb


Studia stacjonarne II stopnia

Informatyka (pdf)
Informatyka
(xlsx) – linki do USOSweb

Computer Science MSc (pdf)
Computer Science MSc (xlsx) – link to USOSweb

Matematyka (pdf)
Matematyka (xlsx) – linki do USOSweb

Analiza danych (pdf)
Analiza danych (xlsx) – linki do USOSweb


Listy przedmiotów do wyboru 2019/20

Informatyka (pdf)
Informatyka (xlsx) – linki do USOSweb

Computer Science (pdf)
Computer Science (xlsx) – link to USOSweb

Matematyka (pdf)
Matematyka (xlsx) – linki do USOSweb

Analiza danych (pdf)
Analiza danych (xlsx) – linki do USOSweb