Regulamin studiów

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

(przyjęty uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.)
Spis treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [§ 1–8]
II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA. NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA [§ 9–19]
III. PODEJMOWANIE STUDIÓW [§ 20–28]
IV. ORGANIZACJA STUDIÓW [§ 29–-34]
V. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ECTS [§ 35–37]
VI. ZALICZENIE SEMESTRU/ROKU STUDIÓW [§ 38–47]
VII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
I STUDIÓW POZA KIERUNKIEM PODSTAWOWYM
I W INNEJ UCZELNI [§ 48–49]
VIII. URLOPY W CZASIE STUDIÓW [§ 50–51]
IX. PRACA DYPLOMOWA (MAGISTERSKA, LICENCJACKA
LUB INŻYNIERSKA) [§ 52–-55]
X. EGZAMIN DYPLOMOWY (MAGISTERSKI, LICENCJACKI
LUB INŻYNIERSKI). ZAKOŃCZENIE STUDIÓW [§ 56–59]
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE [§ 60–63]

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Studia na Uniwersytecie Łódzkim są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
– ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
oraz postanowień:
– Statutu Uniwersytetu Łódzkiego, zwanego dalej „Statutem” i
– niniejszego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim, zwanego dalej „Regulaminem studiów”.
2. Regulamin studiów dotyczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim.

§ 2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Rada Wydziału – organ kolegialny współkierujący wydziałem;
2) Dziekan – kierownik wydziału, przełożony pracowników i studentów wchodzących w skład wydziału, działający na podstawie upoważnienia rektora;
3) jednostka dydaktyczna – instytut albo katedra;
4) kierujący pracą – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony na stanowisku co najmniej adiunkta lub starszego wykładowcy, pod którego kierunkiem student przygotowuje pracę dyplomową;
5) koordynator przedmiotu – osoba wyznaczona przez Dziekana, która jest odpowiedzialna za opis, określenie warunków realizacji i zaliczenia przedmiotu oraz nadzór nad weryfikacją efektów uczenia się, określających dany przedmiot i wystawienie oceny z przedmiotu, a także prowadząca zajęcia w ramach przedmiotu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zajęć realizowanych przez osoby niebędące pracownikami UŁ, koordynatorem może być pracownik UŁ nieprowadzący zajęć;
6) przedmiot – element planu studiów, obejmujący jedną (przedmiot jednoskładnikowy) lub wiele różnych form zajęć dydaktycznych (przedmiot wieloskładnikowy), któremu przypisane są zakładane efekty uczenia się, treści programowe, formy i metody kształcenia oraz liczba punktów ECTS;
7) seminarium dyplomowe – seminarium magisterskie, licencjackie lub inżynierskie;
8) praca dyplomowa – praca magisterska, licencjacka lub inżynierska;
9) ocena – wymierne określenie wyniku ewaluacji; pozytywna lub negatywna, o których mowa w § 39 ust. 2;
10) ocena z przedmiotu – ocena wystawiona w terminie pierwszym lub w terminie poprawkowym w związku z zakończeniem przedmiotu na zasadach określonych przez koordynatora przedmiotu;
11) studia dodatkowe – studia podjęte w trybie i na zasadach określonych w § 22 niniejszego Regulaminu;
12) efekty uczenia się – wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne, jakie student powinien osiągnąć po ukończeniu procesu kształcenia;
13) „semestr/ rok” – w odniesieniu do zaliczenia okresu studiów, jeśli występuje semestr – to dotyczy rozliczenia semestralnego, jeśli rok – to dotyczy to rozliczenia rocznego.

§ 3
1. Przełożonym ogółu studentów UŁ jest Rektor.
2. Rektor UŁ jest organem właściwym we wszystkich sprawach objętych Regulaminem studiów.
3. Indywidualne sprawy studentów z upoważnienia Rektora rozstrzyga Dziekan.
4. Od decyzji administracyjnych Dziekana, wydanych z upoważnienia Rektora, studentowi przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy student może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek składa się za pośrednictwem Dziekana. Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub opinie uzasadniające wniosek, w tym obowiązkowo opinię Dziekana w sprawie przedmiotu wniosku. Wniosek z opinią i z załącznikami Dziekan przekazuje do rozpatrzenia Rektorowi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnej organy uczelni wydają rozstrzygnięcia. Do rozstrzygnięć nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Student ma prawo do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia. O treści rozstrzygnięcia studenta informuje się niezwłocznie po jego wydaniu drogą elektroniczną, na adres o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Łódzkim. Dniem doręczenia rozstrzygnięcia jest dzień poinformowania studenta o jego treści. W terminie 14 dni od rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw studentów przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozstrzygniecie Rektora jest ostateczne.

§ 4
W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów na UŁ nieobjętych przepisami Regulaminu studiów decyduje Rektor UŁ.

§ 5
1. Rada Wydziału:
a) uchwala projekty programów studiów, w tym planów studiów, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
b) ustala zasady realizacji obowiązku uczestniczenia przez studenta w poszczególnych rodzajach zajęć,
c) ustala zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych,
d) ustala okres zaliczeniowy na kierunkach studiów prowadzonych w formie jednolitych studiów magisterskich lub na studiach niestacjonarnych jako semestr albo rok studiów,
e) ustala dopuszczalność i warunki powtarzania pierwszego semestru lub roku studiów,
f) ustala maksymalny wymiar godzin dydaktycznych i maksymalną liczbę egzaminów w ciągu roku akademickiego,
g) określa minimalną średnią ocen z dotychczasowego toku studiów, pozwalającą ubiegać się o indywidualny plan i program studiów (IPS),
h) ustala warunki dopuszczalności oraz tryb rozstrzygania odwołania się studenta od decyzji o odmowie zaliczenia przedmiotu/zajęć składowych, o której mowa w § 41 niniejszego Regulaminu,
i) określa obowiązującą formę pracy dyplomowej, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2,
j) ustala zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego,
k) ustala tryb przeprowadzania otwartych egzaminów dyplomowych.
2. Rada Wydziału może:
a) określić maksymalną liczbę przypadków powtarzania semestru/roku na kierunkach prowadzonych na wydziale,
b) określić minimalną liczbę punktów ECTS lub minimalną liczbę przedmiotów pozwalających na warunkowe zaliczenie semestru/roku i wpisanie studenta na kolejny semestr/rok studiów,
c) określić obowiązującą sekwencję przedmiotów,
d) wskazać przedmioty obowiązkowe, bez których zaliczenia student nie może być wpisany na kolejny semestr/rok studiów, niezależnie od liczby uzyskanych punktów,
e) ze względu na szczególne okoliczności wprowadzić doraźne zmiany planu studiów skutkujące zmianą wymaganej w danym semestrze/roku liczby punktów ECTS,
f) ustalić odrębne niż przewidziane w § 23 niniejszego Regulaminu zasady przenoszenia studentów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie, zasady obowiązujące na całym wydziale lub na poszczególnych kierunkach,
g) przyjąć przelicznik punktów ECTS dla poszczególnych kierunków i specjalności w przypadku, gdy wymiana studentów z uczelniami zagranicznymi lub krajowymi nie gwarantuje równoważności uzyskanych przez studentów osiągnięć,
h) określić możliwość ubiegania się od pierwszego semestru na studiach drugiego stopnia o indywidualny plan i program studiów (IPS),
i) określić inne niż przewidziane w § 38 ust. 7 i 8 zasady zaliczania przedmiotu na poczet dalszego toku studiów,
j) określić inne niż przewidziane w § 38 ust. 9 niniejszego Regulaminu zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów,
k) określić dodatkowe, poza wskazanymi w § 52, desygnaty lub przykłady pisemnych opracowań spełniających wymagania pracy dyplomowej,
l) wydłużyć wskazany w § 54 ust. 5 okres przerwy w nauce uprawniający do zwolnienia studenta z wyrównania różnic w planie i programie studiów,
ł) ustalić inną niż określona w § 56 ust. 6 niniejszego Regulaminu formę egzaminu licencjackiego/inżynierskiego.

§ 6
Organy samorządu studenckiego uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania młodzieży na zasadach określonych w Statucie UŁ oraz w Regulaminie studiów.

§ 7
1. Wybitnie uzdolniony uczeń może za zgodą Dziekana uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunku zgodnym z uzdolnieniami. Jeżeli zajęcia na wydziale odbywają się w godzinach zajęć szkolnych ucznia, warunkiem udziału jest ponadto zgoda dyrektora szkoły.
2. Uczeń może uzyskać zaliczenie zajęć. Do zaliczania zajęć stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące studentów. Dziekan, na wniosek prowadzącego zajęcia, może odmiennie określić zasady zaliczania.

§ 8
Odpłatność za usługi edukacyjne określają odrębne uchwały Senatu UŁ i zarządzenia Rektora UŁ.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 9
Student ma prawo do:
a) poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności akademickiej,
b) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych w ramach możliwości organizacyjnych UŁ,
c) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz w zespołach artystycznych i sportowych,
d) ochrony zdrowia, pomocy materialnej, uzyskiwania nagród i wyróżnień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych przepisach.

§ 10
Student ma obowiązek:
a) postępować zgodnie z treścią ślubowania, Statutem UŁ, Regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w UŁ, a w szczególności dbać o godność studenta i dobre imię UŁ,
b) wykorzystywać możliwości kształcenia stwarzane przez UŁ, a w szczególności:
– uczestniczyć w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów oraz
– składać egzaminy, odbywać praktyki zawodowe i wypełniać inne wymagania przewidziane w programie studiów,
c) przestrzegać dobrych obyczajów akademickich,
d) szanować mienie Uczelni,
e) szanować wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

§ 11
1. Po wpisaniu na listę studentów danego kierunku i nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć, student obowiązany jest podpisać umowę w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim.
2. Każdemu studentowi zakłada się konto poczty elektronicznej w domenie „unilodz.eu”, do którego otrzymuje dane dostępowe w postaci adresu (login) i hasła. Login i hasło są podstawowymi danymi do logowania się do innych systemów na UŁ (USOSWEB, WiFi eduroam).
3. Student w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim ma obowiązek posługiwania się wyłącznie adresem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust 2. Uniwersytet Łódzki przekazuje korespondencję elektroniczną do studenta na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust 2.
4. Student jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu poczty UŁ.
5. Student cudzoziemiec jest zobowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni, powiadomić właściwy dziekanat i Biuro Współpracy z Zagranicą o wydaniu bądź odmowie wydania nowej wizy/ubezpieczenia.

§ 12
Student jest zobowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni, powiadomić właściwy dziekanat o zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

§ 13
1. Student jest zobowiązany zaliczyć szkolenia z zakresu bhp oraz szkolenia z zakresu prawa autorskiego niezwłocznie po rozpoczęciu studiów, nie później jednak niż do końca pierwszego semestru/ roku studiów.
2. Niezaliczenie w terminie szkolenia wskazanego w ust. 1 powoduje niezaliczenie semestru/roku, bez możliwości uzyskania wpisu warunkowego.

§ 14
1. Student jest zobowiązany do terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków związanych z tokiem studiów.
2. Rada Wydziału ustala zasady realizacji obowiązku uczestniczenia przez studenta w poszczególnych rodzajach zajęć.
3. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi wiarygodnymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia.
4. Usprawiedliwienie nieobecności u prowadzącego zajęcia powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Prowadzący zajęcia określa wówczas sposób i termin wyrównania zaległości.
5. Prowadzący zajęcia może odmówić prawa wyrównania zaległości spowodowanych nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego rozkładem zajęć, w szczególności jeśli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych zajęć. O takich warunkach prowadzący powiadamia studentów na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.

§ 15
1. Student uczestniczący w pracach badawczych prowadzonych na UŁ może na ich podstawie uzyskać zaliczenie niektórych zajęć z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan na podstawie opinii prowadzącego dany przedmiot oraz kierownika prac badawczych, w których uczestniczył student.
2. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą zaliczenia w całości lub w części praktyki zawodowej lub wybranych zajęć. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan na podstawie opinii opiekuna naukowego obozu oraz opiekuna praktyk studenckich lub prowadzącego wybrane zajęcia.

§ 16
Student może być zobowiązany do poddania się procedurze antyplagiatowej w zakresie wszystkich prac pisemnych realizowanych na studiach. W zakresie prac dyplomowych student jest zobowiązany do poddania się procedurze antyplagiatowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Procedurę antyplagiatową określa zarządzenie Rektora.

§ 17
1. Dla studentów pierwszego roku powoływani są opiekunowie roku. Mogą być także powoływani opiekunowie grup studenckich. Opiekunów powołuje Dziekan spośród doświadczonych nauczycieli akademickich i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
2. Opiekunowie zaznajamiają studentów z regulaminem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Do zadań opiekunów należy również pomoc studentom w sprawach związanych z tokiem studiów i w potrzebach socjalno-bytowych.

§ 18
1. Studentowi wyróżniającemu się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Uniwersytetu Łódzkiego:
– list gratulacyjny Rektora,
– medal za chlubne studia.
2. Szczegółowy tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa zarządzenie Rektora.

§ 19
Student, który ukończył studia albo został skreślony z listy studentów przed odebraniem dokumentów złożonych oraz wystawionych przez uczelnię wypełnia elektroniczną kartę obiegową.
III. PODEJMOWANIE STUDIÓW

§ 20
1. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rekrutacji w trybie określonym przez zasady przyjęć na studia, uchwalone przez Senat UŁ.
2. Przyjęcie na studia odbywa się również przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej oraz na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się w trybie określonym odrębnymi przepisami.
3. Rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 21
1. Na pierwszy semestr/rok studiów student może być przyjęty tylko w drodze postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. W szczególnych przypadkach za zgodą Dziekana wydziału przyjmującego student może zmienić kierunek studiów na UŁ.
3. Zmiana kierunku może nastąpić po zaliczeniu roku lub semestru na kierunku, na którym student rozpoczął studia.
4. Wyrażając zgodę na przyjęcie, Dziekan określa tryb i terminy wyrównania różnic wynikających z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.

§ 22
1. Student może zostać przyjęty na dodatkowy kierunek studiów wyłącznie od pierwszego roku, z uwzględnieniem § 21 ust. 1.
2. Studia na kierunku podstawowym i kierunkach dodatkowych odbywają się niezależnie od siebie i podlegają wszystkim przepisom wynikającym z niniejszego regulaminu.
§ 23
1. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana przyjmującego student studiujący na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie. Dotyczy to w szczególności przypadków wynikających z powodów zdrowotnych, losowych, opieki nad bliskimi osobami niepełnosprawnymi lub z powodu odbywania studiów na innych kierunkach poza UŁ.
2. Rada Wydziału może ustalić odrębne zasady przenoszenia studentów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie, obowiązujące na całym wydziale lub na poszczególnych kierunkach.
3. W przypadku przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Dziekan określa tryb i terminy uzupełnienia różnic wynikających z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.

§ 24
Student UŁ może przenieść się do innej szkoły wyższej, jeśli wypełni zobowiązania w stosunku do UŁ, potwierdzone kartą obiegową. Przeniesienie się przez studenta do innej szkoły wyższej jest możliwe po uregulowaniu opłat związanych z tokiem studiów. Student, który zaliczył na UŁ przynajmniej jeden semestr lub (w przypadku rozliczenia rocznego) rok studiów, może na własną prośbę otrzymać od Rektora informacje dotyczące przebiegu jego studiów.

§ 25
1. Student innej szkoły wyższej może zostać przyjęty do UŁ przez przeniesienie na ten sam lub pokrewny kierunek studiów. Student powinien mieć zaliczony co najmniej jeden semestr/rok studiów. O przyjęciu decyduje Dziekan; w przypadku odmowy wydawana jest decyzja administracyjna. Przed wyrażeniem zgody na przyjęcie Dziekan ustala, czy student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
2. Wyrażając zgodę na przyjęcie, Dziekan określa tryb i terminy wyrównania różnic wynikających z planu i programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do studentów przenoszących się z zagranicznej szkoły wyższej do UŁ.

§ 26
1. Osoba, która po zaliczeniu pierwszego lub wyższego semestru/roku studiów w UŁ została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku.
2. Osoba, która została wydalona z uczelni, może ubiegać się o wznowienie studiów w UŁ na tym samym lub pokrewnym kierunku, jeśli nastąpiło zatarcie kary na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje na wniosek studenta Dziekan. Po wznowieniu studiów przez studenta Dziekan określa semestr/rok, na który student zostaje przyjęty, oraz terminy i tryb wyrównania ewentualnych różnic w programie studiów, kierując się osiągniętymi przez studenta efektami uczenia się.

§ 27
Decyzje związane ze zmianą kierunku studiów lub uczelni oraz wznowieniem studiów winny być podjęte przed rozpoczęciem semestru/roku, na który student ma być wpisany. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, a także po uwzględnieniu wymagań procesu dydaktycznego, Dziekan może podjąć decyzje związane ze zmianą kierunku studiów lub ich wznowieniem po rozpoczęciu semestru/roku.

§ 28
1. W przypadku:
– powtarzania roku,
– zmiany kierunku studiów w ramach kierunków występujących w UŁ,
– wznowienia studiów,
– podjęcia studiów po urlopie,
– podjęcia dodatkowych studiów na innym kierunku w ramach kierunków występujących w UŁ,
– zaliczenia przedmiotów na innym kierunku w UŁ,
Dziekan uznaje zaliczone już przedmioty oraz uzyskane w związku z tym oceny oraz punkty ECTS. W przypadku braku ustalonej oceny lub braku przypisania punktów ECTS do przedmiotu Dziekan, kierując się ocenami z zajęć składowych, określa ocenę lub przypisuje punkty ECTS.
2. Podejmując decyzję, Dziekan kieruje się zbieżnością efektów uczenia się przedmiotu, uwzględniając w szczególności brak różnic w treściach programowych danego przedmiotu, formę i wymiar zajęć, formę ich zaliczenia oraz wymagania procesu dydaktycznego.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają postanowień § 37.
IV. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 29
1. Szczegółową organizację roku akademickiego na UŁ ustala corocznie Rektor, określając terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, czas trwania sesji egzaminacyjnych oraz okresy wakacji. Ustalenia te są podawane w formie zarządzenia, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
2. Rektor może określić wybrane dni jako tzw. dni rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 30
1. Studia odbywają się według planów programu studiów ustalonych przez Senat UŁ, po zasięgnięciu opinii organów wydziałowych samorządu studenckiego. Program studiów ustala Senat nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem zajęć i udostępnia w BIP na stronie UŁ w terminie 14 dni od ich przyjęcia.
2. Szczegółowe rozkłady zajęć ustala Dziekan podając je do wiadomości studentom nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru/roku. Maksymalny wymiar godzin dydaktycznych i maksymalną liczbę egzaminów – nie wyższą niż osiem w ciągu roku akademickiego – ustala Rada Wydziału. Dziekan może zaplanować realizację poszczególnych przedmiotów/modułów w systemie blokowym, przy uwzględnieniu właściwej realizacji przewidzianych dla nich form zajęciowych, z możliwością przystąpienia do ich zaliczenia po zakończeniu zajęć.
3. Rozkłady zajęć, o których mowa w ust. 2, winny zawierać wykaz egzaminów i zaliczeń obowiązujących w danym semestrze/roku studiów, a w przypadku określonym w ust. 2 zdanie 3, również terminy skłaniania zaliczeń/egzaminów.
§ 31
1. Organizację praktyk zawodowych określa Rektor w zarządzeniu.
2. Praktyki zawodowe są przedmiotem i stanowią część składową programu studiów.
3. Praktyki zawodowe zaliczane są na ocenę i objęte punktacją ECTS. Liczba punktów ECTS przypisana za odbycie praktyk określona jest w programie studiów.
4. Praktyki zawodowe organizowane są zgodnie z wytycznymi do sporządzania zasad odbywania studenckich praktyk zawodowych.
5. Organizacją oraz zaliczaniem praktyk zawodowych zajmuje się wyznaczony opiekun praktyk we współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych.
6. Koszty dojazdu, wyżywienia, i zakwaterowania w czasie trwania ćwiczeń terenowych student pokrywa we własnym zakresie.

§ 32
1. Szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci drugiego roku oraz wyższych lat studiów ze średnią ocen z dotychczasowego toku studiów, o której mowa w § 39 ust. 5, nie mniejszą od określonej przez Radę Wydziału, mogą ubiegać się o indywidualny plan i program studiów (IPS). Na studiach drugiego stopnia o wskazane w zdaniu poprzedzającym uprawnienie można ubiegać się od drugiego semestru, chyba że Rada Wydziału, kierując się względami dydaktycznymi lub naukowymi, postanowi inaczej. W przypadkach uzasadnionych względami dydaktycznymi, a w szczególności uznanymi przez przyszłego opiekuna naukowego postępami studenta w nauce, Dziekan umożliwia studentowi studiów drugiego stopnia ubieganie się o uzyskanie tego uprawnienia od pierwszego semestru.
2. W przypadkach wyjątkowych o IPS mogą ubiegać się także studenci drugiego semestru pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.
3. IPS umożliwia wzbogacenie wiedzy i umiejętności studenta w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych oraz – jeśli to możliwe – udział studenta w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na UŁ.
4. Decyzje w sprawie przyznania IPS podejmuje Dziekan na wniosek studenta. W przypadkach określonych w ust. 2 Dziekan podejmuje decyzję na wniosek studenta po uzyskaniu zgody Rady Wydziału.
5. IPS jest realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego powołanego przez Dziekana z zastrzeżeniem ust. 6. Opiekunem naukowym studenta, studiującego według IPS, może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a za zgodą Rady Wydziału – nauczyciel akademicki ze stopniem doktora.
6. W przypadku realizacji grupowego projektu naukowo-badawczego Dziekan może powołać jednego opiekuna naukowego dla grupy studentów.
7. Dziekan zatwierdza IPS opracowany przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym.
8. IPS może określać:
a) zamianę niektórych przedmiotów na inne, uwzględniając jednak wymagania wynikające z programu studiów i przy zachowaniu efektów uczenia się określonych w programie kształcenia; łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i egzaminów nie może w takim przypadku być niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów,
b) rozszerzenie efektów uczenia się określonych w programie studiów,
c) indywidualny harmonogram studiów, to znaczy określenie semestrów, w których obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe,
d) skrócenie okresu studiów przy zachowaniu efektów uczenia się określonych w programie studiów.
9. Student nierealizujący należycie IPS może być, na wniosek opiekuna naukowego, skierowany przez Dziekana do kontynuowania studiów w zwykłym trybie. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego planu i programu studiów. Dziekan określa wówczas terminy uzyskania brakujących zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych na danym kierunku studiów.

§ 33
1. Studenci przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się studiują według zasad określonych w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Dane studentów, o którym mowa w ust. 1, wprowadza do systemu USOS właściwy dziekanat.
3. Dziekan, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze/roku, na który został przyjęty student, wyznacza na cały okres studiów opiekuna naukowego spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej podstawowej jednostce organizacyjnej, który będzie pełnił rolę doradcy studenta przez cały okres studiów w sprawach związanych z realizacją indywidualnego planu studiów (IPLS).
4. Opiekun naukowy w porozumieniu ze studentem opracowuje indywidualny plan studiów (IPLS) na podstawie planu studiów kierunku, na który student został przyjęty. IPLS uwzględnia zaliczone studentowi w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się punkty ECTS.
5. Dziekan zatwierdza IPLS dla danego studenta nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze/roku.

§ 34
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przyznać studentowi na jego wniosek prawo do indywidualnej organizacji studiów (IOS), z zastrzeżeniem ust. 2. Może to dotyczyć w szczególności udokumentowanych przypadków:
a) zdrowotnych,
b) losowych,
c) opieki nad bliskimi osobami niepełnosprawnymi,
d) związanych z okresowym odbywaniem studiów poza UŁ.
2. Na wniosek złożony przez studentkę w ciąży lub studenta będącego rodzicem Dziekan przyznaje IOS na określonym kierunku studiów stacjonarnych.
3. Dziekan udziela zgody na IOS na okres danego semestru/roku akademickiego. Studentom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz studentom, o których mowa w ust. 2, zgoda może być udzielona na cały okres studiów – stosownie do treści złożonego wniosku.
4. IOS polega na określeniu przez Dziekana, w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne zajęcia dydaktyczne, indywidualnego sposobu realizacji i rozliczania planu studiów w danym roku akademickim. IOS nie może oznaczać zwolnienia studenta z obowiązku osiągnięcia tych samych efektów uczenia się oraz uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów, może natomiast oznaczać pozwolenie na rozliczenie roczne.
5. Pisemne ustalenia wynikające z ust. 4 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy studentowi jako podstawa do realizacji planu studiów, a drugi znajduje się w aktach studenta.
V. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ECTS

§ 35
1. Poza rozliczeniem merytorycznym, wykazanym wynikami wyrażonymi ocenami, okresy studiów na UŁ są rozliczane za pomocą punktów ECTS. Na Uniwersytecie Łódzkim ECTS jest stosowany na wszystkich kierunkach i formach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
2. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie liczby punktów ECTS określonej w programie studiów.

§ 36
1. Wszystkie przedmioty oferowane na UŁ powinny mieć przypisane punkty ECTS. Oferta dydaktyczna UŁ może również przewidywać zajęcia nieobjęte punktacją, w tym zajęcia z wychowania fizycznego.
2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów jest określana w programie studiów zgodnie z systemem ustalania wartości punktów ECTS obowiązującym na Wydziale.
3. Student uzyskuje punkty za zaliczone przedmioty. Uzyskane punkty podlegają kumulacji.

§ 37
1. Uniwersytet Łódzki gwarantuje studentowi korzystającemu z programów Erasmus, Edukacja, NAWA, MOST lub innych programów mobilnościowych uznanie uzyskanych osiągnięć (w tym ocen) w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na UŁ lub tworzą indywidualny program studiów w okresie wyjazdowym.
2. Uniwersytet Łódzki umożliwia studentowi przenoszącemu się do UŁ z innej uczelni krajowej lub zagranicznej uznanie uzyskanych osiągnięć (w tym ocen) w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom uczenia się wymaganym na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na UŁ.
3. Efektom uczenia się uzyskanym w innych uczelniach nadaje się punkty ECTS odpowiadające punktom przypisanym do efektów uczenia się w UŁ. W przypadku programu Erasmus lub innego programu mobilnościowego uznaje się punkty ECTS zdobyte przez studenta w uczelni krajowej lub zagranicznej. Wszystkie punkty ECTS uzyskane przez studenta podczas pobytu w ramach programu Erasmus lub innego programu mobilnościowego są uznawane i rozliczane w UŁ w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w UŁ.
4. Merytorycznego rozliczenia studenta w zakresie, o którym mowa w ust. 1-2, dokonuje Dziekan. Rozliczenie wykazywane jest na osobnej karcie generowanej przez system USOS. Dane dotyczące zaliczonych komponentów programu studiów w okresie wyjazdowym i wyników kształcenia studenta na uczelni partnerskiej są wpisywane do systemu USOS przez osoby wyznaczone przez Dziekana. Osiągnięcia uzyskane przez studenta podczas pobytu w ramach programu Erasmus lub innego programu mobilnościowego, w tym przedmioty w oryginalnym brzmieniu, wykazywane są w suplemencie do dyplomu otrzymywanym przez studenta po ukończeniu studiów.
5. Uniwersytet Łódzki gwarantuje studentowi przenoszącemu się z UŁ do innej uczelni krajowej lub zagranicznej udostępnienie wykazu osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na UŁ.
6. Dziekan może przekazać kompetencje do przygotowania decyzji określone w ust. 3 i 4 wydziałowemu albo kierunkowemu koordynatorowi ECTS/Erasmus lub Wydziałowemu Koordynatorowi ds. Programów Mobilnościowych.

VI. ZALICZENIE SEMESTRU/ROKU STUDIÓW

§ 38
1. Ostatecznym terminem zaliczenia semestru letniego oraz roku studiów, dla studiów kończących się w semestrze letnim, jest 30 września; ostatecznym terminem zaliczenia semestru zimowego oraz roku studiów, dla studiów kończących się w semestrze zimowym, jest ostatni dzień sesji poprawkowej semestru zimowego. Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego ustala Rektor UŁ w zarządzeniu o podziale roku akademickiego. Rozliczenie każdego semestru/roku powinno nastąpić w sposób wyznaczony przez Dziekana.
2. W UŁ okresem zaliczeniowym jest semestr, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich lub studiów niestacjonarnych – semestr albo rok. W przypadku kierunków studiów prowadzonych w formie stacjonarnych studiów pierwszego lub drugiego stopnia w odniesieniu do drugiego i kolejnych lat studiów w uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może ustalić w trybie § 5 ust. 1 lit. d, że okresem zaliczeniowym takich studiów będzie rok.
3. Zaliczenie przedmiotów do wyboru odbywa się na zasadach zaliczania przedmiotów obowiązkowych.
4. Student, który spełnił określone przez Radę Wydziału kryteria zaliczenia semestru/roku, zostaje wpisany na kolejny semestr/rok studiów.
5. Student, który uzyskał wpis na kolejny semestr/rok studiów, mimo nieosiągnięcia potrzebnej liczby punktów ECTS, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. b (zaliczenie warunkowe), ma obowiązek uzupełnienia braku w wyznaczonym terminie i na zasadach określonych przez Dziekana.
6. Student, który nie uzyskał w semestrze/roku minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. b), potrzebnej do zaliczenia warunkowego lub nie zaliczył określonych przez Radę Wydziału przedmiotów, nie zalicza tego semestru/roku i ma prawo, za zgodą Dziekana, do ponownego wpisania na ten sam semestr/rok studiów celem jego powtarzania. Szczegółowe zasady powtarzania semestru/roku ustala Dziekan, określając w szczególności zakres różnic programowych wynikających z aktualnego programu studiów, do których wyrównania student jest zobowiązany.
7. Za zgodą Dziekana, i na warunkach przez Dziekana ustalonych, student poza przedmiotami objętymi planem semestru/roku studiów, na który jest wpisany, może zaliczać przedmioty na poczet dalszego toku studiów, z zastrzeżeniem sekwencji przedmiotów określonej przez Radę Wydziału. Student jest związany wyborem przedmiotu dokonanym na początku semestru/roku studiów, nie później niż w drugim tygodniu po rozpoczęciu zajęć lub w innym terminie określonym przez Dziekana. Student, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów semestru/roku, na który jest wpisany, a ponadto zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów wymagane w kolejnym semestrze/roku, uzyskuje zaliczenie tego semestru/roku i zostaje wpisany bezpośrednio na odpowiednio wyższy semestr/rok studiów. Student studiów, za które UŁ pobiera opłaty, który zaliczył wszystkie przedmioty z roku, na który jest wpisany, i przedmioty z kolejnego roku, może być wpisany na wyższy rok po uregulowaniu opłat za wszystkie zaliczone semestry/lata studiów.
8. Student skierowany na powtarzanie semestru/roku ma prawo, za zgodą Dziekana, i na warunkach przez Dziekana ustalonych, zaliczać przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku z zastrzeżeniem zachowania ustalonej przez Radę Wydziału sekwencji przedmiotów. Student jest związany wyborem przedmiotu dokonanym na początku semestru/roku studiów, nie później niż w drugim tygodniu po rozpoczęciu zajęć lub w innym terminie określonym przez Rektora. Zaliczenie powtarzanego semestru/roku studiów może jednak nastąpić pod warunkiem zaliczenia wszystkich brakujących przedmiotów lub w trybie zaliczenia warunkowego. Student powtarzający, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów powtarzanego semestru/roku, a ponadto przedmioty wymagane w kolejnym semestrze/roku uzyskuje zaliczenie tego semestru/roku i zostaje wpisany bezpośrednio na odpowiednio wyższy semestr/rok studiów. Student studiów, za które UŁ pobiera opłaty, który zaliczył wszystkie przedmioty z powtarzanego semestru/roku i przedmioty z kolejnego semestru/roku, może być wpisany na odpowiednio wyższy semestr/rok po uregulowaniu opłat za wszystkie zaliczone semestry/lata studiów.
9. Egzaminy i zaliczenia kończące przedmiot (związane z wystawieniem oceny z przedmiotu), z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 zdanie 3, odbywają się w okresie sesji egzaminacyjnej, a przed sesją egzaminacyjną wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia, zaś w przypadku lektoratów języka obcego nowożytnego – za zgodą dyrektora Studium Języków Obcych UŁ. Zajęcia składowe, będące częścią przedmiotu wieloskładnikowego, jeżeli program studiów przewiduje odrębne ich zaliczenie, zalicza się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej; w uzasadnionych przypadkach Dziekan może na wniosek studenta wyrazić zgodę na przeprowadzenie takich zaliczeń w okresie sesji egzaminacyjnej. Przystąpienie studenta do egzaminu z przedmiotu wieloskładnikowego musi być zawsze poprzedzone zaliczeniem wszystkich zajęć składowych z tego przedmiotu. Rada Wydziału może określić inne zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów.
10. Prowadzący zajęcia umożliwia uzyskanie zaliczenia lub zdawanie egzaminu poza sesją, jeśli student studiuje według IPS albo korzysta z IOS.
11. Dokumentowanie przebiegu studiów w UŁ dokonywane jest w:
1) protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych z systemu USOS,
2) kartach okresowych osiągnięć studenta.
12. Oceny z przedmiotów, a w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem oddzielnie oceny wystawione w terminie pierwszym i w terminie poprawkowym, wpisywane są do dokumentów określonych w ust. 11. Student zobowiązany do wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć w danym semestrze/roku studiów otrzymuje kartę okresowych osiągnięć studenta po wniesieniu wszystkich opłat za dany semestr/rok.
13. Prowadzący zajęcia wpisuje do protokołu w systemie USOSweb wszystkie wystawione oceny niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu; wpisu należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu sesji poprawkowej. Jeżeli w skład przedmiotu wieloskładnikowego wchodzą odrębnie oceniane formy zajęć składowych, ocena z przedmiotu obliczana jest w sposób określony przez koordynatora przedmiotu.
14. W przypadku, gdy student nie stawił się w wyznaczonym pierwszym terminie na zaliczenie lub egzamin, prowadzący zajęcia nie później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej wpisuje do protokołu w systemie USOSweb ocenę niedostateczną.
15. Koordynator przedmiotu w ciągu siedmiu dni po zakończeniu sesji poprawkowej przekazuje do dziekanatu wydrukowany z systemu USOS i podpisany protokół (z wyłączeniem protokołów sporządzonych w postaci wydruków danych elektronicznych).
16. W celu uzyskania zaliczenia semestru/roku student składa w dziekanacie kartę okresowych osiągnięć studenta. Zaliczenia roku lub semestru dokonuje Dziekan na podstawie dokumentów określonych w ust. 11.

§ 39
1. Wszystkie przedmioty kończą się wystawieniem oceny.
2. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny pozytywne:
– bardzo dobry – 5,0
– dobry plus – 4,5
– dobry – 4,0
– dostateczny plus – 3,5
– dostateczny – 3,0
oraz ocenę negatywną:
– niedostateczny – 2,0.
3. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, wystawia się oddzielnie ocenę w terminie pierwszym i w terminie poprawkowym. W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem wystawia się jedną ocenę końcową.
4. W przypadku zajęć składowych, gdy program studiów nie wymaga wystawienia oceny przy zaliczaniu danej formy zajęć, prowadzący oceniając studenta, wpisuje:
– „zal” – w przypadku zaliczenia zajęć,
– „nzal” – w przypadku niezaliczenia zajęć.
5. Średnią ocen z całego toku studiów oblicza się jako średnią z wagami określonymi przez wartości odpowiednich punktów ECTS, ze wszystkich uzyskanych w tym okresie ocen z przedmiotu, uwzględniając średnią arytmetyczną ocen wystawionych w terminie pierwszym oraz w terminie poprawkowym; średnią ocen z danego semestru/roku studiów oblicza się jako średnią z wagami określonymi przez wartości odpowiednich punktów ECTS ze wszystkich ocen z przedmiotu uzyskanych z przedmiotów przewidzianych w programie studiów jako podstawa wpisu na kolejny semestr/rok studiów, uwzględniając średnią arytmetyczną ocen wystawionych w terminie pierwszym oraz w terminie poprawkowym. W przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzą odrębnie oceniane formy zajęć składowych, do średniej ocen wlicza się wyłącznie ocenę z przedmiotu.
6. Średnią oblicza się w następujący sposób:
a) ocenę z każdego przedmiotu wchodzącego w skład podstawy obliczenia średniej wyrażoną liczbowo (uwzględniając średnią arytmetyczną ocen wystawionych w terminie pierwszym oraz w terminie poprawkowym), mnoży się przez przypisaną mu liczbę punktów ECTS;
b) uzyskane wyniki mnożenia dodaje się;
c) sumę określoną w pkt. b dzieli się przez sumę punktów ECTS ze wszystkich przedmiotów stanowiących podstawę ustalenia średniej;
d) wynik zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku.
Średnią oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:
– ocena średnia,
n – liczba ocen z przedmiotów (ogólna liczba ocen uzyskanych z przedmiotów przewidzianych w programie studiów jako podstawa wpisu na kolejny semestr/rok studiów),
– ocena z przedmiotu lub średnia arytmetyczna z ocen wystawionych z przedmiotu w terminie pierwszym oraz w terminie poprawkowym,
– liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi, za którą student otrzymał ocenę xi.
7. W przypadku studentów, którzy przenieśli się na dany kierunek z innej uczelni lub z innego kierunku albo zmienili formę studiów w ramach tego samego kierunku, do średniej, o której mowa w ust. 4, wlicza się oceny uznane przez Dziekana kierunku przyjmującego studenta.

§ 40
Szczegółowe wymagania i tryb uzyskiwania zaliczeń oraz składania egzaminów z poszczególnych przedmiotów i zajęć składowych, a w szczególności forma zaliczenia lub egzaminu, jego zakres oraz wykaz materiałów źródłowych i podręczników niezbędnych do przygotowania się, są ustalane przez kierowników właściwych jednostek dydaktycznych/koordynatorów przedmiotów i podawane do wiadomości studentom przez prowadzącego na pierwszych zajęciach z przedmiotu.

§ 41
W przypadku przedmiotów/zajęć składowych kończących się uzyskaniem zaliczenia, jeżeli student nie wypełni warunków określonych na podstawie § 40, prowadzący zajęcia odmawia ich zaliczenia i wystawia ocenę niedostateczną lub wpisuje „nzal”. Rada Wydziału ustali warunki dopuszczalności oraz tryb rozstrzygania odwołania studenta od decyzji o odmowie zaliczenia przedmiotu/zajęć składowych.

§ 42
1. Egzaminy są składane w czasie sesji egzaminacyjnej. Egzaminy mogą być też składane na zasadach określonych w § 38 ust. 9.
2. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej, testowej lub w sposób praktyczny, a także w połączeniu tych form, o ile wymaga tego specyfika przedmiotu.
3. Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy: termin pierwszy i termin poprawkowy. Egzamin w terminie poprawkowym nie może się odbyć przed upływem siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu odbytego w terminie pierwszym.
4. Terminy i miejsce egzaminów ustala egzaminator po zasięgnięciu opinii studentów i powiadamia o nich studentów najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Terminarz sesji jest publikowany w internecie na stronie wydziałowej. Dziekan może określić inne zasady ustalania terminów lub miejsc egzaminów.
5. Student nie może być zobowiązany do zdawania na kierunku podstawowym więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.
6. Na wniosek organów samorządu studenckiego Dziekan deleguje opiekuna roku lub inną osobę jako obserwatora egzaminu.
7. Student zgłaszając się na egzamin, winien posiadać kartę okresowych osiągnięć z zaliczeniami zajęć dydaktycznych wchodzących w skład danego przedmiotu, warunkującymi przystąpienie do egzaminu.
8. Student przystępujący do egzaminu na wezwanie osoby prowadzącej egzamin w celu weryfikacji jego tożsamości obowiązany jest okazać legitymację studencką, dowód osobisty lub paszport. Przepis ten stosuje się odpowiednio także do innych sprawdzianów wiedzy lub umiejętności przeprowadzanych w toku studiów.
9. Student, który otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną w pierwszym terminie ma prawo zdawania egzaminu poprawkowego.
10. Student, który nie przystąpił do egzaminu z uzasadnionych przyczyn, określonych w § 14 ust. 3, zachowuje prawo do zdawania egzaminu w innym dniu wyznaczonym przez egzaminatora w ramach sesji egzaminacyjnej, pod warunkiem zgłoszenia się do egzaminatora niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności.
11. Student nie traci prawa do składania egzaminu w pierwszym terminie lub w terminie poprawkowym, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora. Wyznaczenie nowego terminu nie może kolidować z terminami innych egzaminów studenta przewidzianych planem sesji egzaminacyjnej.
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie egzaminu przez egzaminatora danego przedmiotu jest niemożliwe, kierownik właściwej jednostki dydaktycznej wyznacza na egzaminatora innego nauczyciela akademickiego.

§ 43
1. W przypadku wystąpienia bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej, a w szczególności w przypadku choroby studenta, zdarzenia losowego, urodzenia dziecka lub sprawowania nad nim opieki albo wystąpienia innych uzasadnionych powodów, student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot.
2. O przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot decyduje Dziekan na podstawie wniosku studenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów.
3. Termin składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot na zasadach określonych wyżej, nie może być przesunięty przez Dziekana więcej niż o jeden miesiąc od końca okresu rozliczeniowego na danym kierunku studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przesunąć termin składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot, nie więcej jednak niż o kolejny miesiąc, z zastrzeżeniem postanowienia § 54 ust. 3.
§ 44
1. Jeżeli w terminie poprawkowym student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, Dziekan – na złożony w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu wniosek studenta uzasadniony okolicznościami wskazującymi na nieprawidłowy przebieg egzaminu – może zarządzić egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w ciągu dziesięciu dni od daty podjęcia decyzji przez Dziekana. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy.
2. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z:
a) Dziekana lub upoważnionego przez niego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczącego komisji,
b) dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub przedmiotu pokrewnego.
Uczestnikiem egzaminu komisyjnego, na prawach obserwatora, może być nauczyciel akademicki, który wystawił weryfikowaną ocenę. Jako obserwatorzy w egzaminie mogą uczestniczyć także: przedstawiciel samorządu studenckiego i opiekun roku oraz osoba wskazana przez studenta. Egzamin może się odbyć pomimo nieobecności przedstawiciela samorządu studenckiego, opiekuna roku albo obserwatora wskazanego przez studenta.
3. O wyniku egzaminu komisja decyduje większością głosów. Decyzja komisji jest ostateczna.
4. Ocena z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę, od której student się odwołał.

§ 45
W przypadku przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia w formie pisemnej oceniona praca pisemna powinna być udostępniona studentowi na jego wniosek. Praca pisemna przechowywana jest przez prowadzącego zajęcia przez okres 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu lub zaliczenia.

§ 46
1. Dziekan w drodze decyzji administracyjnej skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
a) niepodjęcia studiów,
b) rezygnacji ze studiów,
c) niezłożenia pracy dyplomowej przed upływem terminu wynikającego z § 54 ust. 4,
d) niezłożenia egzaminu dyplomowego,
e) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Student rezygnujący ze studiów w Uniwersytecie Łódzkim składa na piśmie oświadczenie o rezygnacji ze studiów właściwemu Dziekanowi. Decyzja w sprawie skreślenia studenta z listy studentów w związku z rezygnacją ze studiów wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od złożenia oświadczenia, o którym wyżej mowa.
3. Dziekan w drodze decyzji administracyjnej może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
a) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach,
b) stwierdzenia braku postępów w nauce,
c) nieuzyskania zaliczenia semestru/roku i nieuzyskania zgody Dziekana na powtarzanie semestru/roku,
d) niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów i nieuzyskania zwolnienia z tej opłaty.
4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora lub z upoważnienia Rektora przez Dziekana służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 47
Studentom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie stopnia niepełnosprawności przysługuje prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie alternatywnej. Zgodę na odbywanie egzaminów i zaliczeń w formie alternatywnej udziela Dziekan po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych.
VII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ I STUDIÓW POZA KIERUNKIEM PODSTAWOWYM I W INNEJ UCZELNI

§ 48
1. W ramach studiów na kierunku podstawowym student ma prawo uczestniczyć w wybranych zajęciach na innym kierunku lub wydziale. Zgodę na uczestniczenie studenta w wybranych zajęciach udziela Dziekan kierunku podstawowego studenta. Przed rozpoczęciem zajęć student występuje także o wyrażenie zgody na uczestniczenie w nich do Dziekana wydziału, na którym odbywają się zajęcia, który udziela jej po zasięgnięciu opinii nauczyciela akademickiego prowadzącego te zajęcia. W takim przypadku student jest związany wyborem przedmiotu, a uzyskana ocena jest uwzględniona przy obliczaniu średniej ocen.
2. Zaliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć przedmiotu, z którego w tym samym lub wyższym zakresie student odbywa zajęcia na kierunku podstawowym.

§ 49
1. Student może osiągnąć wybrane efekty uczenia się, przewidziane programem studiów w innej uczelni, krajowej lub zagranicznej.
2. Warunki zaliczenia efektów uczenia się w innej uczelni określa umowa miedzy studentem i UŁ. Dziekan może uzależnić zawarcie umowy od okazania pisemnej zgody innej uczelni.
3. Jeżeli część efektów uczenia się jest realizowana w innej uczelni w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów, wszystkie warunki określone w programie studiów winny zostać spełnione, aby student mógł się ubiegać o zaliczenie części planu studiów.
VIII. URLOPY W CZASIE STUDIÓW

§ 50
1. W związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowaniem nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów student może ubiegać się o udzielenie urlopu od zajęć oraz urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się nie może być udzielony na okres sesji. Udzielając urlopu Dziekan bierze pod uwagę możliwość zaliczenia przedmiotów przez studenta po zakończeniu urlopu w trybie i na zasadach określonych przez prowadzących zajęcia.
3. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na urlop od zajęć oraz urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
4. Wniosek o udzielenie urlopu student powinien złożyć na piśmie do Dziekana niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego udzielenie tego urlopu; jeśli urlop jest przyznawany z powodu narodzin dziecka wraz z wnioskiem student składa odpis aktu urodzenia dziecka.
5. Urlop z powodu choroby jest udzielany na podstawie opinii lekarskiej wydanej przez uprawnionego lekarza z jednostki służby zdrowia sprawującej opiekę medyczną nad uczelnią, do której student jest skierowany przez Dziekana. O korzystaniu z urlopu student obowiązany jest powiadomić Dziekanów innych kierunków, na których także odbywa studia.
6. Urlop z powodu zdarzeń określonych w ust. 1 udzielany jest na czas trwania zdarzenia i jego skutków, z tym że urlop udzielony z innych uzasadnionych powodów nie może być udzielony jednorazowo na okres dłuższy niż jeden rok, z zastrzeżeniem ust 7.
7. Urlop od zajęć może być udzielony studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka albo studentowi będącemu rodzicem na okres jednego roku; jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
8. Student może ubiegać się o urlop naukowy w przypadku wyjazdu na studia zagraniczne. Okres urlopu odpowiada okresowi studiów za granicą.
9. Uprawnienia do stypendiów w czasie trwania urlopu naukowego określa odrębny regulamin.

§ 51
1. Najpóźniej na siedem dni przed zakończeniem urlopu długoterminowego student jest obowiązany zgłosić na piśmie swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.
2. Studenci powracający z urlopów są zobowiązani do wyrównania różnic wynikających z planu i programu studiów w trybie i terminach określonych przez Dziekana.
IX. PRACA DYPLOMOWA (MAGISTERSKA, LICENCJACKA LUB INŻYNIERSKA)

§ 52
1. Pracą dyplomową jest kończąca studia praca magisterska oraz – o ile program studiów to przewiduje – praca licencjacka lub inżynierska, potwierdzająca zrealizowanie przez studenta efektów uczenia się wskazanych na odpowiednim seminarium dyplomowym.
2. Praca dyplomowa jest przedstawiona w formie pisemnej monografii, rozprawy, eseju – które mogą zawierać także część projektową – bądź projektu; praca licencjacka lub inżynierska może być przedstawiona także w postaci referatu, projektu lub prezentacji lub innego rodzaju opracowania – w takim jednak wypadku student obowiązany jest sporządzić opis pracy dyplomowej, zawierający opis konstrukcji tematu (plan pracy), założeń badawczych i metodologicznych, głównych elementów treści i bibliografii.
3. Rada Wydziału określa obowiązującą formę pracy dyplomowej; Rada Wydziału może określić dodatkowe desygnaty lub przykłady pisemnych opracowań spełniających wymagania pracy dyplomowej.

§ 53
1. Pracę licencjacką/inżynierską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. Pracę magisterską na jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Do kierowania pracą magisterską Dziekan może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku profesora uczelni, adiunkta lub starszego wykładowcy, a także specjalistę spoza UŁ posiadającego stopień naukowy – po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
2. Tytuł pracy dyplomowej oraz osobę kierującą pracą zatwierdza Rada Wydziału albo jednostka przez nią wskazana.
3. Na kierunkach eksperymentalnych oraz związanych z pracą w terenie kierownik jednostki dydaktycznej, w której wykonywana jest praca magisterska, może wyznaczyć w porozumieniu z kierującym pracą opiekuna pracy magisterskiej spośród pracowników lub doktorantów jednostki. Do zadań opiekuna należy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części pracy, w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz nadzór nad bezpieczeństwem pracy studenta.
4. Na kierunkach, na których w trakcie studiów następuje podział na specjalności/specjalizacje, student ma prawo wyboru jednej specjalności/specjalizacji i seminarium dyplomowego.
5. Dziekan może ograniczyć prawo wyboru specjalności/specjalizacji i seminarium dyplomowego, jeżeli liczba kandydatów przekracza możliwości dydaktyczne jednostki.
6. Przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej należy brać pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a także plany naukowe UŁ.
7. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
8. Student ma prawo wyboru wykładów monograficznych, zajęć specjalistycznych i seminariów związanych z tematem pracy dyplomowej.
9. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może zezwolić na pisanie prac dyplomowych w języku obcym.
10. Na kierunkach prowadzonych w językach obcych, studenci przygotowują pracę dyplomową w języku obcym, w którym prowadzone są studia.

§ 54
1. W ostatnim semestrze lub roku studiów student, który uzyskał zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk w toku studiów, po przedłożeniu pracy dyplomowej i przyjęciu jej przez kierującego pracą uzyskuje zaliczenie seminarium dyplomowego.
2. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej, ma prawo ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. O przedłużeniu terminu zaliczenia seminarium dyplomowego decyduje Dziekan/Rektor po zasięgnięciu opinii kierującego pracą, zgodnie z zasadą określoną w § 43. Podstawą do złożenia wniosku o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego nie może być studiowanie na dwóch lub więcej kierunkach.
3. W przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową Dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki dydaktycznej może wyznaczyć innego nauczyciela akademickiego kierującego pracą. Zmiana nauczyciela akademickiego kierującego pracą w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem jej ukończenia (trzech miesięcy w odniesieniu do prac licencjackich/inżynierskich) może stanowić podstawę do przedłużenia terminu zaliczenia seminarium dyplomowego.
4. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w dziekanacie, z adnotacją kierującego pracą o jej przyjęciu, nie później niż do końca sesji poprawkowej w semestrze kończącym studia. Jeżeli praca dyplomowa przygotowana została w formie, o której mowa w § 52 ust. 2, student składa w dziekanacie opis pracy dyplomowej z adnotacją kierującego pracą o jej przyjęciu. Pracę dyplomową (opis pracy dyplomowej) składa się w formie papierowej. Dziekanat przyjmuje pracę, jeżeli student uzyskał zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych oraz wymaganą w dotychczasowym toku studiów liczbę punktów ECTS. W sytuacji, gdy nie posiadając wiedzy o niezaliczeniu jakiegoś przedmiotu przez studenta kierujący seminarium dokonał wpisu zaliczenia seminarium dyplomowego, Dziekan może ten wpis anulować.
5. Wznowienie studiów w przypadku skreślenia, o którym mowa w § 46 ust. 1 lit. c, następuje na zasadach określonych w § 26. Dziekan może zwolnić studenta z wyrównania różnic w planie i programie studiów i ograniczyć jego obowiązki do przygotowania pracy dyplomowej w ramach seminarium, jeśli przerwa w nauce nie była dłuższa niż jeden rok. Dziekan kieruje się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się. Rada Wydziału może wydłużyć okres przerwy w nauce uprawniający do zwolnienia studenta z wyrównania różnic w planie i programie studiów.
6. W przypadku wznowienia studiów, o którym mowa w ust. 5, Dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki dydaktycznej może zezwolić na dokończenie wykonywanej wcześniej pracy dyplomowej albo na ponowne jej wykonanie w tej samej lub innej jednostce dydaktycznej.

§ 55
1. Oceny pracy dyplomowej przedstawionej w formie pisemnej dokonują niezależnie kierujący pracą oraz recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w tej samej lub pokrewnej specjalności. Jeżeli pracę magisterską na jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia student przygotował pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, do sporządzenia recenzji należy wyznaczyć nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego; w szczególnych okolicznościach Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może odstąpić od tej reguły i zezwolić na sporządzanie recenzji przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Recenzentem pracy dyplomowej może być również osoba ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym profesora spoza Uniwersytetu Łódzkiego, w szczególności na zasadzie wymiany partnerskiej między uczelniami lub instytucjami naukowymi – decyzję podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
2. Recenzje pracy dyplomowej są jawne i zostają zamieszczane w Archiwum Prac Dyplomowych. Zasady tej nie stosuje się w przypadku pracy, której przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną.
3. Jeśli recenzent oceni pracę jako niedostateczną, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta. Do powołania drugiego recenzenta stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1. Jeśli drugi recenzent oceni pracę jako niedostateczną, Dziekan kieruje studenta na powtarzanie semestru/roku. W takim przypadku Dziekan – kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się – może ograniczyć jego obowiązki do przygotowania pracy dyplomowej w ramach seminarium.
4. Przy ocenianiu pracy dyplomowej stosuje się oceny określone w § 39 ust. 2.
5. Oceny pracy dyplomowej przedstawionej w formie, o której mowa w § 52 ust. 2, dokonuje komisja powołana do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Komisja zapoznaje się z pracą i wystawia ocenę, o której mowa powyżej, w dniu egzaminu dyplomowego. Ocenę wpisuje się do protokołu egzaminu dyplomowego.
X. EGZAMIN DYPLOMOWY (MAGISTERSKI, LICENCJACKI LUB INŻYNIERSKI). ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 56
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) uzyskanie zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk zawodowych – o ile program studiów je przewiduje – oraz wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS,
b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej albo decyzja Dziekana o dopuszczeniu po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w § 55 ust. 3.
2. Egzamin dyplomowy, z zastrzeżeniem ust. 3, odbywa się przed komisją, której przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzą kierujący pracą oraz recenzent pracy.
3. Jeżeli praca licencjacka/inżynierska przedstawiona została w innej formie niż pisemna, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, której przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzą kierujący pracą oraz specjalista z tej samej lub pokrewnej specjalności, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
4. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej (streszczenia) w dziekanacie.
5. Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego ustala Rada Wydziału.
6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Rada Wydziału może ustalić inną formę egzaminu licencjackiego/inżynierskiego.
7. Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje się oceny określone w § 39 ust. 2.
8. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji.

§ 57
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
2. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego w drugim terminie oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 58
1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. Podstawę obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowią:
a) średnia ocen, o której mowa w § 39 ust. 5-7,
b) średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego.
Wynik studiów stanowi suma 0,6 średniej wymienionej w pkt a) oraz 0,2 ocen wymienionych w punkcie b) i 0,2 oceny wymienionej w punkcie c).
3. Jeśli program studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej albo inżynierskiej) oraz w przypadku określonym w § 56 ust. 3 wynik studiów stanowi suma 0,6 średniej wymienionej w punkcie a) oraz 0,4 oceny wymienionej w punkcie c).
4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
– do 3,25 – dostateczny (3);
– 3,26 – 3,60 – dostateczny plus (3,5);
– 3,61 – 4,10 – dobry (4);
– 4,11 – 4,60 – dobry plus (4,5);
– 4,61 i powyżej – bardzo dobry (5).
5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4, o pół stopnia (0,5) studentowi, który nie powtarzał semestru/roku, wyróżniał się w trakcie studiów oraz otrzymał bardzo dobre oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego albo z egzaminu dyplomowego, jeżeli program studiów nie przewiduje przygotowania pracy licencjackiej/inżynierskiej.
6. Na wspólny wniosek studenta i kierującego pracą, może zostać zorganizowany otwarty egzamin dyplomowy. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony do Dziekana na trzy tygodnie przed planowanym egzaminem. Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów dyplomowych uchwala Rada Wydziału, z tym, że ogłoszenie informacji o terminie i miejscu takiego egzaminu na stronie internetowej wydziału powinno nastąpić na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 59
1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.
2. Odpis dyplomu może być wydany w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski; odpis suplementu może być wydany w tłumaczeniu na język angielski.
3. Przed otrzymaniem dyplomu i suplementu absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni, potwierdzone kartą obiegową.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60
Regulamin studiów uczelnia udostępnia w BIP, a uchwały Rad Wydziałów dotyczące spraw studenckich udostępnia się studentom w wersji elektronicznej na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

§ 61
Do uchwał podjętych przez Rady Wydziałów na podstawie § 5 stosuje się odpowiednio art. 75 ust. 2-5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 62
Ilekroć w aktach prawnych wydawanych w Uniwersytecie Łódzkim mowa jest o średniej ocen studenta rozumie się przez to średnią wynikająca z niniejszego Regulaminu studiów. W przypadku konieczności przeliczania średnich z innych uczelni na średnie obowiązujące w UŁ stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu studiów.

§ 63
Regulamin niniejszy przyjęty uchwałą nr 449 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2019 r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.