REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na sem. letni 20/21/ Registration for physical education classes for summer semester 20/21

English version below

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na semestr letni 2020/2021

rozpocznie się 1 marca 2021 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 19 marca 2021 r. do godz. 24.00

 

Registration for physical education classes for summer semester 20/21

will start on March 1, 2021, from 9.00 a.m. and will last until March 19, 2021, midnight.

Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych I  stopnia oraz dla jednolitych studiów magisterskich w wymiarze 60 godzin (2x 30h) 

 STUDENCIE!

SPRAWDŹ W PROGRAMIE STUDIÓW, NA KTÓRYM ROKU I W KTÓRYM SEMESTRZE ZAPLANOWANO DLA CIEBIE ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAPISZ SIĘ NA TE ZAJĘCIA TYLKO WTEDY, KIEDY ONE OBOWIĄZUJĄ.    

UWAGA

 1. Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku, mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i zapisać się na zajęcia, czy mając zaliczone zajęcia na kierunku podstawowym ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu. Zgłaszają chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. Nie zapisują się na zajęcia.
 2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ odstępuje od zaliczenia przedmiotu zwolnieniem lekarskim. W ramach wychowania fizycznego stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.
 3. Student z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.)  znając swójstan zdrowia powinien  wybrać zajęcia przygotowane specjalnie dla niego np. gimnastyka zdrowotna, grupy rehabilitacji ruchowej, joga, ćwiczenia relaksacyjne. W razie wątpliwości można skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego w celu uzyskania od lekarza wskazówki  na jakie zajęcia student powinien się zapisać, lub na który semestr /rok akademicki przenieść zajęcia.

Wypełniony przez lekarza formularz z zaznaczoną opcją przesunięcia zajęć na kolejny semestr/rok akademicki dostarcza się do DZIEKANATU SWOJEGO WYDZIAŁU.

Na prośbę studenta formularz zostanie przesłany drogą mailową, studiumwfis@uni.lodz.pl

 1. Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może uzyskać zaliczenie przedmiotu bez konieczności brania udziału w zajęciach, wtedy nie zapisuje się na wychowanie fizyczne i przesyłaskan orzeczenia na adres  studiumwfis@uni.lodz.pl

W systemie pracy zdalnej zajęcia nie odbywają się w czasie rzeczywistym. Termin zajęć jest bez znaczenia. W rejestracji grupy opisane są terminem i miejscem zajęć (wymaga tego system), prosimy to zignorować. Wystarczy wybrać rodzaj zajęć i prowadzącego.

Studentów, którzy kontynuują zajęcia zachęcamy do zmiany dyscypliny. Zajęcia zdalne cechuje przewaga wiedzy teoretycznej nad praktyką, istnieje możliwość powtarzania się tematów zajęć z zakresu wiedzy o dyscyplinie, z semestru zimowego.

Instrukcja rejestracji żetonowej

 1. Wchodzimy na stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 2. Rejestracje żetonowe znajdują się w module „DLA STUDENTÓW” w zakładce REJESTRACJE-REJESTRACJE ŻETONOWE
 3. Po kliknięciu na stronie z listą rejestracji na kod rejestracji (3701-WF) na zajęcia wychowania fizycznego, następuje przejście do strony z listą przedmiotów i grup dostępnych w rejestracji.
 4. Aby zapisać się na wybrany przedmiot najeżdżamy kursorem myszki na ikonę koszyka. W formie dymka powinien pojawić się komunikat: „Złóż prośbę o zarejestrowanie.” Klikamy na ikonę koszyka. Samo kliknięcie nie oznacza jeszcze, że student został zarejestrowany na przedmiot. Przed zakończeniem mikrotury, student może zrezygnować z zapisu i poprosić o anulowanie prośby zapisu, przez ponowne kliknięcie na koszyk. Jeżeli po najechaniu kursorem na koszyk wyświetla się komunikat „Nie można się teraz rejestrować” oznacza to, że w tej chwili trwa mikroprzerwa i należy zaczekać, aż zacznie się kolejna mikrotura.
 5. Informacja o tym czy student został zapisany przez system znajdzie się w oknie „Moje rejestracje” po rozpoczęciu kolejnej mikrotury.
 6. W tym samym miejscu można złożyć prośbę o wyrejestrowanie z przedmiotu, na który student został zapisany przez system, klikając na koszyk z czerwoną strzałką.
 7. Może zdarzyć się sytuacja, w której pozostałe wolne miejsca nie będą odpowiadały preferencjom studenta. Wtedy student musi zarejestrować się na najlepszy z pozostałych terminów czy przedmiotów.
 8. Każdy student, który ma obowiązek zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego powinien mieć przydzielony żeton   typu 3701-CW, można to sprawdzić w REJESTRACJE> żetonowe>koszyk rej.żetonowej. Jeśli go nie ma, należy zgłosić ten fakt na adres mailowy studiumwfis@uni.lodz.pl

Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni 2020/2021 rozpocznie się 1 marca 2021 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 19 marca 2021 r. do godz. 24.00


Registration for physical education classes for summer semester 20/21

will start on March 1, 2021, from 9.00 a.m. and will last until March 19, 2021, midnight.

 

Token registration instruction

 1. Go to the website https://usosweb.uni.lodz.pl
 2. Token registrations can be found in the module “FOR STUDENTS” in the tab REGISTRATIONS-Token REGISTRATIONS.
 3. After clicking on the registration list page on the registration code (3701-WF) for physical education classes, you will be taken to the page with the list of classes and groups available for registration.
 4. To sign up for the chosen class, hover the mouse cursor over the basket icon.A balloon message appears: “Please request registration.” Click on the basket icon. Just clicking it does not mean that the student has been registered for the course. Before the end of the micro-tour, the student can unsubscribe and ask for the cancellation of the enrollment request by clicking on the basket again. If after hovering the cursor over the basket, the message “Cannot register now” is displayed, it means that there is a microbreak at the moment and you should wait until the next micro-tour starts.
 5. Information whether the student has been registered by the system will be displayed in the “My registrations” window after the start of the next micro-tour.
 6. In the same place, the student can unsubscribe from the class for which he was enrolled by clicking on the basket with the red arrow.
 7. It may happen there won’t be free places in the chosen group. In such a situation, the student must register for the most suitable remaining dates or classes.
 8. Each student who is required to enroll in physical education classes should have the token 3701-CW. This can be checked in REGISTRATIONS> tokens> token registration basket. If it is not there, please report this fact to the e-mail address studiumwfis@uni.lodz.pl
 

 

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.