Studia Doktoranckie

 • SZKOŁA DOKTORSKA

W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 nie jest prowadzona rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

Kandydaci zainteresowani podjęciem dalszego kształcenia w dyscyplinie matematyka mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Więcej na stronie Szkół Doktorskich UŁ.

 • PRZEWÓD DOKTORSKI

O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki MNiSW_03.06.2016_poz_882
W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim MNiSW_10.02.2017_poz_882
W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim MNiSW_26.09.2016_poz_1586

 

_______________________________________________________________________

 REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

Regulaminu studiów doktoranckich 

(uwzględniający zmiany wprowadzone: uchwałą nr 2 Senatu UŁ z 17.09.2012r.; uchwałą nr 164 Senatu UŁ z22.04.2013 r.; uchwałą nr 339 Senatu UŁ z 28.04.2014 r.; uchwałą nr 473 Senatu UŁ z 13.04.2015 r., uchwałą nr 209 Senatu UŁ z dnia 16.04.2018 r., uchwałą nr 782 Senatu UŁ z dnia 22 czerwca 2020 r., uchwałą nr 197 z dnia 18 czerwca 2021 r.)

Uchwała nr 197 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 782 Senatu UŁ z dnia 22 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 688 Senatu UŁ z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr 209 Senatu UŁ z dnia 16 kwietnia 2018 r.SPRAWOZDANIE DOKTORANTA

Sprawozdanie doktoranta

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.11.2020 r. w sprawie: elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich

Komunikat Rektora UŁ z dnia 28.07.2020 r. w sprawie: terminu rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 dla osób, które wyczerpały możliwość przedłużenia studiów doktoranckich.STYPENDIA

 • Stypendium doktoranckie

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 2022/2023

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2022/2023:
Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich UŁ

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich:
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ

Oświadczenie do stypendiów dotyczące dorobku naukowo-badawczego

 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

WNIOSEK – dotacja projakościowa 2022/2023

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2022/2023:
REGULAMIN przyznawania dla doktorantów dotacji podmiotowej w UŁ

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:
Szczegółowe kryteria przyznawania dotacji projakościowej UŁ

Oświadczenie do stypendiów dotyczące dorobku naukowo-badawczego

 • Stypendium dla najlepszego Doktoranta

COS – informacje na temat stypendium dla najlepszych Doktorantów
sposób składania wniosku

 • Nagroda Rektora dla Doktorantów

Regulamin Nagrody Rektora dla doktorantów

zał. nr 1 do Regulaminu – Wniosek

zał. nr 2 do Regulaminu – informacja do celów podatkowych (Polacy)

zał. nr 3 do Regulaminu – informacja do celów podatkowych (Cudzoziemcy)

 • Stypendium Ministra NiSW za wybitne osiągnięcia naukowe

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

 • Stypendium doktorskie dla osób, którym wszczęto przewód doktorski

rozporządzenie MNiSW z dn_19.07.11
zarządzenie Rektora UŁ nr 61 z dn_19.04.12
zarządzenie Rektora UŁ nr 61 z dn_03.03.16
Wniosek o przyznanie/przedłużenie

 • Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Rektora
Regulamin nagród dla doktorantów UŁ

 • Świadczenia pomocy materialnej

stypendium socjalne
zapomoga
stypendium dla osób niepełnosprawnych

Studia prowadzone przez
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
przy udziale:
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki

 • AKTUALNOŚCI

 

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE INFORMACJE KOD DOSTĘPU: MA74 (nie jest obowiązkowe)


BUŁ szkolenie w ramach Uniwersytetu Otwartego INFORMACJE


PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”
REKRUTACJA dwa razy do roku:
15.04 – 15.05 – semestr zimowy
31.10 – 30.11 – semestr letni
Link do strony programu
Link do strony UŁ


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
VIII edycja wykładów profesorów ŁTN dla doktorantów


Zasady odznaczania doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra UŁ:
zarządzenie Rektora UŁ nr 48
zarządzenie Rektora UŁ nr 58