do 18.08.2017 r. XVI-ta edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 – Segment IA.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na pierwszym roku dziennych studiów I stopnia lub pierwszym roku dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych.

Stypendia przyznawane oraz wypłacane są w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018.

            Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

– dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia, lub pierwszy rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

– osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

– są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl;

– pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 1.600 zł lub 1.800 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017)

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres właściwych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych, w regionie łódzkim jest to: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi ul. Północna 27/29, Łódź 91-420, pokój 327.

Bardzo prosimy o wydrukowanie plakatu i zawieszenie go na terenie Państwa instytucji oraz rozpropagowanie tematu stypendiów wśród młodzieży i rodziców.

Więcej informacji www.stypendia-pomostowe.pl lub tel. do ANR w Łodzi 42/6361239 (po usłyszeniu zapowiedzi wybierz numer 2).

 

Plakat_stypendia_gminy_szkoły_2017

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.