Zasady uzyskania zaliczenia lektoratu

Lektorat

Zasady uzyskania zaliczenia lektoratu z języka obcego reguluje uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 z dnia 2.04.2012, w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały:

 • absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • absolwent studiów II stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.”

Test diagnostyczny

Paragraf § 3 ww. uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta, nowożytnego języka obcego. Na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny, od roku akademickiego 2014/2015, jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Studium Języków Obcych przygotowało odpowiednie testy diagnostyczne z sześciu języków nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego. Celem testów jest określenie kompetencji językowych.

Każdy Student ma prawo do rozwiązania testu TYLKO Z JEDNEGO języka.

Nie wolno zapisać się na testy z kilku języków!

Testy diagnostyczne są dostępne na platformie https://moodle.uni.lodz.pl, od 2.11.2020 do 31.01.2021. Logowanie odbywa się tak samo jak do systemu USOSweb. Po zalogowaniu należy wybrać odpowiedni test językowy. Po wyborze testu, należy podać klucz dostępu właściwy dla Wydziału Matematyki i Informatyki MA74 (uwaga: każdy wydział UŁ ma inny klucz dostępu).

Budowa testu diagnostycznego

 1. Test sprawdza znajomość języka na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+.
 2. Każdy z poziomów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna).
 3. Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut.
 4. Do testu można przystąpić tylko jeden raz!
 5. Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po zaliczeniu poziomu A1 można przejść do poziomu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+ . Test ma charakter progresywny, więc warunkiem koniecznym uruchomienia się poziomu jest zaliczenie poziomu niższego.
 6. Tylko uzyskanie na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych, umożliwia uruchomienie kolejnego poziomu. Brak wymaganego minimum punktowego na danym poziomie, powoduje zakończenie testu.
 7. Po zakończeniu testu(również po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony wynik. Wyniki testów są dostępne także dla Dziekanatów i Studium Języków Obcych.

Zwolnienie z uczęszczania na lektorat

Zwolnienie z uczęszczania na lektorat nie zwalnia z obowiązku uzyskania zaliczenia po każdym semestrze oraz nie zwalnia z egzaminu. Egzamin sprawdza kompetencje językowe na poziomie B2 oraz znajomość języka specjalistycznego dla studiowanej dziedziny.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z uczęszczania na lektorat (ale nie z zaliczeń i egzaminu) oraz nabycia prawa do wyboru innego języka na dowolnym poziomie ( również od poziomu starter), jest uzyskanie

 • dla poziomu B2 co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi – studenci studiów I go stopnia,
 • dla poziomu B2+ również co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie należy skontaktować się z LEKTOREM celem ustalenia zaliczenia oraz należy zapisać się do grupy.

Studenci, którzy osiągnęli wynik na poziomie A1 lub A2, powinni podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę. Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 149/153, Sekretariat tel. 42  635-52-72.

Dokumenty do pobrania:

list przewodni do studentów 2020

List przewodni w języku angielskim 2020

Pismo przewodnie do Kierowników Dziekanatu. pdf

deklaracja wyboru języka

Dziekani wprowadzenie 1-1

Dziekani wprowadzenie 1

Dziekani wprowadzenie 2