Zmiana w organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Drodzy Studenci i Pracownicy WMiI!

W związku ze zmianą sytuacji prawnej, a mianowicie uchyleniem z dniem 15 sierpnia 2021 przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w nowym roku akademickim zajęcia co do zasady będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-do-rektorow

Wszelkie zmiany dotyczące form kształcenia będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje władz w tym zakresie.

Traci zatem ważność komunikat dziekana z 8 lipca 2021 o organizacji zajęć na WMiI do końca roku 2021. W miarę możliwości będziemy prowadzić zajęcia w sposób bezpośredni. Zachęcam więc Państwa do podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych (np. związanych z zakwaterowaniem). Mam nadzieję, że powrót do tradycyjnego sposobu kształcenia przyniesie nam wszystkim dużo satysfakcji.

Dear Students and Staff,

In view of the change in the legal situation, namely the repeal of the Regulation on the temporary restriction of the operation of certain entities of the higher education system by the Minister of Education and Science as of August 15, 2021, in accordance with the Ministry’s guidelines, in the new academic year classes will, as a rule, be held in full-time mode. Any changes to the forms of education will take into account the dynamics of COVID-19 and the decisions of the authorities in this regard.

Therefore, the dean’s announcement from July 8, 2021 about the organization of classes at WMiI until the end of 2021 expires. To the extent possible, we will conduct classes in a face-to-face manner. I therefore encourage you to take appropriate organizational measures (e.g. related to accommodation). I hope that the return to the traditional way of education will bring us all a lot of satisfaction.

 

Grażyna Horbaczewska

Dziekan WMiI UŁ

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.