SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

 

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ realizowane są działania pozwalające na systematyczne zwiększanie efektywności i atrakcyjności procesu kształcenia. Procedury te tworzą spójny system zapewniania jakości kształcenia. Objęci nimi są pracownicy i studenci wszystkich poziomów i form studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego jest Uchwała RW nr 130 w sprawie Systemu zapewniania jakości kształcenia na WMiI UŁ.

 

 

SKŁAD KOMISJI

Podstawowym elementem systemu zapewniania jakości kształcenia na WMiI jest Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, powoływana na każdą kadencję zarządzeniem Dziekana na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 221 z dnia 2010-06-21.

Skład i zadania Komisji na kadencję 2020-2024 określa ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ z dnia 01.10.2020.

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

prof. dr hab. Stanisław Goldstein – Przewodniczący

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ – Dziekan

dr Monika Bartkiewicz – Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ – Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ – Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Andrzej Komisarski

dr Marek Badura

dr Witold Budzisz

dr Piotr Cybula

dr Dariusz Doliwa

dr Krzysztof Kaniowski

dr Anna Loranty

dr Aneta Tomaszewska

mgr Katarzyna Zapotoczna – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Patryk Psut – przedstawiciel studentów